– – – scroll down for English version – – –

CINEMA ÎN AER LIBER – Schimbul de Film Central-european de Arhitectură

31 august 2012, ora 21:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Ediţia din Chișinău a Schimbului de Film Central-european de Arhitectură prezintă o selecţie de scurt-metraje despre oraşul central european. Filmul povesteşte despre viaţa de zi cu zi a proiectelor de blocuri prefabricate, valoarea arhitecturii funcţionale, amintirea cartierelor vechi pe cale de dispariţie şi felul în care arhitectura modernistă poate fi abordată prin fotografie şi animaţie.

PROGRAM

Mobilitate
De Balázs IRIMIAS, Tibor GULYAS [HU]
5′ / 2003

Prin imagini în mișcare ne apropiem de o sursă de lumină pe străzile întunecate: felinarul stă pe un teren de joc înconjurat de un perete. Camera face ocolul și dă de un alt perete, trece prin acesta, prin cluburile de noapte din Budapesta, pînă ajunge în subterană.

Lekerekítés/ Rounding Off
de L. POLYAK [HU]
24’30” / 2006-2007

Un film despre transformarea interioarelor din zonele cu blocuri prefabricate (realizat parțial în colaborare cu Zsolt KESERUE și Ágnes DENES). Prin intermediul interviurilor şi cercetărilor, filmul documentează încercări şi practici de domesticire şi transformare radicală a spaţiilor planificate.

Identitatea cartierului Petržalka
de Juraj CHLPIK [SK]
25′ / 2010

Documentarul scurt Petržalka Identity urmează unei expoziţii omonime, prezentată de către Juraj CHLPIK pe Podul Nou din Bratislava, în 2006. Avînd 130 000 de locatari, Petržalka este cel mai mare cartier din Bratislava. De la construcţia acestuia, aici au crescut trei generaţii. Oamenii se nasc şi se duc din viaţă, un nou capitol din istorie se scrie, unul care nu poate fi perceput din exterior, ci doar din interior, din punctul de vedere al amintirilor noastre şi al poveştilor noastre personale. Filmul ilustrează viaţa mai multor oameni care trăiesc în această lume austeră a betonului – concretului, încercînd să-şi găsească un loc al lor în această junglă a blocurilor de apartamente, unde şi-ar putea stabili rădăcinile. În cadrul expoziţiei de fotografie care a precedat filmul, portretele au fost aranjate pe partea stîngă a rîului, iar fotografiile din apartamentele acestor oameni au fost aliniate pe partea dreaptă. În Petržalka Identity, Juraj Chlpík a optat pentru o metodă similară: impresiile exprimate de localnici sunt însoţite de fotografii din apartamentele lor.

Rahova
de David MOZNY [CZ]
6 / 2008

Acest video este bazat pe nişte înregistrări făcute în cartierul Rahova, din Bucureşti (România). Acesta a fost ales ca ultimul loc utopic. Filmul reciclează şi reconstruieşte peisajul cunoscut, transformîndu-l în distracţie. Arhitectura anilor 70 – luptînd cu propriul declin – se confruntă cu o dezintegrare digitală. Camera alunecă încet printre blocurile locative, locul este gol, totul se reduce la suprafaţa mașinăriei de construire a blocurilor din beton. Prin digitalizare, locul, care este atît de înrădăcinat în propria sa realitate raţională, se transform într-o construcţie fragilă de vis.

IMG_9317_web

Arheologie Metropolitană
de Gruppo Tökmag și Kárpáti György MOR [HU]
7′ / 2011

Arheologie metropolitană, de Gruppo Tökmag, pune accent pe spaţiile urbane şi obiectele cotidiene, care au fost deteriorate, erodate sau şi-au schimbat funcţiile de-a lungul anilor. Mai multe straturi de afişe pe un panou scos din uz, un model artistic al gumei de mestecat de pe trotuar, un gard improvizat de lemn în jurul unui copac care creşte. Explicaţia ştiinţifică, uscată, îi conferă filmului un aspect comic. Alături de Festivalul European de Filme despre Arhitectură de la Rotterdam, Antwerp, Brisbane şi Londra, şi BAFD şi-a făcut un nume între-timp.

Za Zelazna Brama / În Spatele Cortinei de Fier
de Heidrun Holzfeind [PL]
6′ / 2009

Filmul ilustrează viaţa de zi cu zi care se deruleză în blocul cartierul Za Zelazna Brama (În spatele Cortinei de Fier) în timpul perioadei comuniste. Complexul locativ fost construit de către o echipă de arhitecţi Jerzy Czyż, Jan Furman, Andrzej Skopiński, între anii 1965-1972, în centrul Varşoviei, pe ruinele aşa-numitului Ghetou Mic. Cele 19 blocuri a cîte 16 etaje fiecare, au la bază nişte principii moderne, raţionale. Ele au fost locuite de muncitori, funcţionari, academicieni şi de către intelectualitatea varşoviană. În anii 70, acest cartier locativ era considerat un simbol al progresului tehnologic şi al prosperităţii socialiste din Polonia.

Galeria Națională Slovacă
de Barbara ZAVARSKA și Aleš ŠEDIVEC [SK]
5’30” / 2010

Dintr-o serie despre patrimoniul architectural din Slovacia – Galeria Naţională Slovacă din Bratislava.

Televiziunea Slovakă
de Barbara ZAVARSKA și Aleš ŠEDIVEC [SK]
9′ / 2010

Dintr-o serie despre patrimoniul architectural din Slovacia.

Magic Blocks (În spatele cortinei de beton)
de Daniel CONSTANTINESCU / Asociația Zeppelin [RO]
10′ / 2010

Programul Magic Blocks se desfasoara din 2010 si este dedicat elaborarii de strategii, idei, scenarii alternative si actiuni cu privire la reabilitarea spatiilor “semi” publice din cadrul ansamblurilor de locuinte din perioada socialista din Romania.

Fără Intrare
de Márk Péter VARGHA [HU]
4′ / 2011

Fotografiile au fost făcute într-un spital militar sovietic abandonat. Acolo nu există curent electric, fapt pentru care am fost nevoit să folosesc propriul meu bliţ cu baterie. Eu am un singur bliţ, deci fiecare lumină este pe o fotografie distinctă. Am făcut trei expuneri pentru toate luminile, cu filtre de culoare R-G-B. Le-am pus împreună în timpul procesului de post. Această metodă mai oferă şi avantajul de a combina luminile şi a crea o animaţie din combinaţii.

‘intrare’ liberă

Acest eveniment este parte a proiectului SPACES: CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – cinema în aer liber (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).

OPEN AIR CINEMA – Central European Architecture Film Exchange

August 31, 2012, 21:00
FLAT SPACE
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

Chisinau edition of the Central European Architecture Film Exchange presents a selection of shorts on the Central European City. The films tell about the daily life of prefab housing projects, the value of functionalist architecture, the memory of old, desappearing neighborhoods and the way modernist architecture can be approached by photography and animation.

Mobility
by Balázs IRIMIAS, Tibor GULYAS [HU]
5′ / 2003

With shaky images we approach a source of light in a dark street: the lamp stands in a playground surrounded b y a wall. The camera swings round, hits another wall then slips through it. It runs around the night clubs of Budapest, peeps into the underground.

Lekerekítés / Rounding Off
by L. POLYAK [HU]
24’30” / 2006-2007

A video (made in different phases with Zsolt Keserue and Ágnes Dénes) about the transformation of the interiors of prefabricated housing estates. Through interviews and research, the video documents attempts and practices to domesticate and alter radically planned spaces.

Petržalka Identity
by Juraj CHLPIK [SK]
25′ / 2010

The short documentary Petržalka Identity is a follow-up to an exhibition of the same name, presented by Juraj Chlpík on Bratislava’s New Bridge in 2006. With its 130,000 inhabitants, Petržalka is the biggest neighborhood in Bratislava. Three generations have grown up here since it was built. People are dying and being born, a new chapter of history is being written, one that is not perceptible from the outside, but only from the inside, from the point of view of our memories and our intimate personal stories. The movie portrays several people living in this featureless world of concrete, trying to find a place for themselves in this jungle of blocks of flats where they could put down roots. The photography exhibition that preceded the movie was installed in such a way that portraits were lined up on the left side of the bridge, while the photos from the respective flats of these people were put on the right side. In Petržalka Identity Juraj Chlpík opted for a similar method: the impressions expressed by the locals are accompanied with pictures from their flats.

Rahova
by David MOZNY [CZ]
6 / 2008

This video is based on records taken in Rahova housing estate in Bucharest, Romania. It was chosen as the place at the end of utopia. The video recycles and deconstructs the familiar scenery turning it into the distraction. The pre-cast 70s architecture – fighting with its own decay – is facing the digital desintagration. Camera slowly flows through the the blocks of houses, the place is empty, just the surface of the concrete housing machine.Through the digitalasing the place, which so deeply roots in its own heavyweight rational reality, it turns into the fragile dreamy construction.

IMG_9324_web

Metropolitan Archelogy
by Gruppo Tökmag & Kárpáti György MOR [HU]
7′ / 2011

Metropolitan Archeology’, by Gruppo Tökmag, zooms in on everyday urban places and objects that have been damaged, weathered or changed functions through the years. The many layers of posters on a disused billboard, an artistic pattern of chewing gum on the sidewalk, a makeshift wooden fence around a growing tree. The scientific, dry explanation gives the film a comical aspect. Besides the European architecture film festivals in Rotterdam, Antwerp, Brisbane and London, BAFD has meanwhile made a name as well.

Za Zelazna Brama / Behind the Iron Gate
by Heidrun Holzfeind [PL]
6′ / 2009

The film portrays everyday life in the communist era housing estate Za Zelazna Brama (‘Behind the Iron Gate’). The housing estate was built by a team of architects Jerzy Czyż, Jan Furman, Andrzej Skopiński between 1965-1972 in the center of Warsaw on the ruins of the so-called Small Ghetto. The 19 blocks, each 16 floors high, are based on modern rational principles. They were occupied by workers, functionaries, academics and the Warsaw intelligentsia. In the 1970ies the housing estate was considered a symbol of Polish socialist prosperity and technological progress.

The Slovakian National Gallery
by Barbara ZAVARSKA & Aleš ŠEDIVEC [SK]
5’30” / 2010

From a series on young Slovak architecture heritage – The Slovak National Gallery in Bratislava.

The Slovakian broadcasting building
by Barbara ZAVARSKA & Aleš ŠEDIVEC [SK]
9′ / 2010

From a series on young Slovak architecture heritage.

Magic Blocks (Behind the Concrete Wall)
by Daniel CONSTANTINESCU / Zeppelin Association [RO]
10′ / 2010

Magic Blocks program is running from 2010 and it is dedicated to the development of strategies, ideas, alternative scenarios and actions regarding the rehabilitation of the “partially” public spaces within the socialist Romanian house estates.

No Entry
by Márk Péter VARGHA [HU]
4′ / 2011

The photographs have been taken in an abandoned soviet military hospital. There is no electricity, so I had to use my own battery-operated flashgun. I have only one flash, so every light is on a different photo. I made three exposures of all the lights with R-G-B color filters. I put together them during the post process. This method also has the advantage to freely combine the lights, and to make an animation from the combinations

free ‘entry’

This screening is organized as part of SPACES: CHISINAU CIVIC Center – open air cinema project (https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema).