– – – scroll down for Russian and English versions – – –

RO
– – – – –

Monumente de Maxim CUZMENCO
21 septembrie 2013, ora 18:00
str. Avram Iancu 36, Chișinău

În proiectul dat s-au îmbinat două componente: cea teoretică și practică. Prima este o repovestire a posibilității de formare a unor fenomene estetice în jurul nostru, fără implicarea directă a artistului. În acest caz, în fața artistului stă misiunea de a le identifica și de a le desemna pentru un potențial spectator. Componenta practică, însă, este redusă direct la faptul apariției unor astfel de fenomene în spațiul Chișinăului, și, în special, la tăierea parțială a copacilor de pe străzile orașului, de către serviciile municipale. Anume parțial, cînd rămîne o parte semnificativă a trunchiurilor și unele dintre cele mai mari ramuri, și nu pe deplin cînd rămîn doar buturugile sau chiar și ele sînt dezrădăcinate. Aceste „schelete” uriașe pot aminti cu ușurință unele sculpturi moderniste și provoca unele sentimente estetice sau retrăiri. Astfel, copacul în spațiul public urban expus la forțele non-artistice a câștigat o anumită valoare estetică. Rămîne deja un mărunțiș, de atașat o inscripție sau semnatură, care va finaliza transformarea obiectului natural într-o piesă de artă.

Completare: Soarta a oferit proiectului dat sensuri suplimentare atunci cînd au apărut discuții despre o reconstrucție majoră a părții centrale a orașului, în care erau interesați nu atît rezidenții orașului cît diferite „structuri de afaceri”. Să vorbim despre corupție, o avalanșă a capitalismului sălbatic și ignorarea problemelor ecologice este încă timpuriu, dar putem anticipa unele măsuri de pregătire, dat fiind faptul că o construcție la scară largă, fără o „Defrișare majoră” nu este realizabilă. Dar noi, încă, sperăm la ce e mai bun.

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

РУ
– – – – –

Памятники Максима КУЗМЕНКО
21 сентября, 18:00
str. Avram Iancu 36, Chișinău

В данном проекте объединились две составляющие: условно теоретическая и условно практическая. Первая является пересказом идеи о возможности появления эстетических феноменов в окружающем нас пространстве без непосредственного участия художника. В этом случае перед художником стоит задача выявить их и обозначить для потенциального зрителя. Практическая же составляющая свелась непосредственно к факту появления подобных феноменов в пространстве Кишинева, а конкретнее, к частичному спиливанию муниципальными службами многолетних деревьев на улицах города. Именно частичному, когда остаются обрубки значительной части ствола и нескольких самых крупных ветвей, а не к полному, когда остается пень или даже и он выкорчевывается. Эти огромные „скелеты” могут легко напомнить какую-нибудь модернистической скульптуру и вызвать некие эстетические чувства или переживания. Таким образом, дерево в публичном городском пространстве подвергшись воздействию нехудожественных сил приобрело некую эстетическую значимость. Осталось дело за малым, прикрепить к нему надпись или подпись, которая и завершит трансформацию природного объекта в предмет искусства.

Дополнение: Волею судеб данный проект приобрел дополнительные смыслы когда возникли разговоры о значительной перестройке центральной части города, в которой заинтересованы не столько жители, сколько различные „бизнес структуры”. Говорить о коррупции, натиске дикого капитализма и игнорировании экологических проблем еще рано, но можно предположить некие подготовительные действия, так как при масштабном строительстве без „Большой вырубки” не обойтись. Но мы, все таки, будем надеяться на Лучшее.

EN
– – – – –

Monuments by Maxim CUZMENCO
September 21, 2013, 6 pm
str. Avram Iancu 36, Chișinau

This project is made up of two elements: a theoretical one and a practical one. The first one is a way to express the idea of the possibility of the emergence of aesthetic phenomena around us without any intervention from the artist’s side. In this case, the duty of the artist is to identify and explain it to potential viewers. The practical part is reduced to the appearance of such phenomena in the area of Chisinau, and more concretely, municipal services partially cutting old trees in the streets of Chisinau. Precisely partially, when a considerable part of the trunk and a few branches are left, and not entirely, when the stump is even left uprooted. These huge “skeletons” can easily remind some modern sculpture and provoke some aesthetic feelings or experiences. This way, the tree in a public space of the city, being exposed to the non-artistic actions, has gained some aesthetic value. There’s still one little thing left to do – to attach an inscription or signature in order to accomplish the transformation of the original natural object into an object of art.

In addition: As a result, this project gained additional meanings when some discussions regarding an important reconstruction of the city center arose. A discussion in which not so much the inhabitants are interested as various “business structures” are. It is still early to talk about corruption, the onslaught of a wild capitalism and the ignorance of environmental problems, but we assume some preparatory actions, since large-scale constructions cannot exist.

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii