CCC2014_web

– – – scroll down for English version – – –

CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate
11 august – 6 septembrie 2014
Chișinău

Cum putem face ca prin cercetare, planificare urbană, arhitectură, activism, creativitate instituțională și artă, spațiile publice din orașele noastre să fie mai primitoare, mai deschise și mai democratice? Cum am putea crea/găsi/promova soluții instituționale locale la procese globale (neoliberalism, globalizare economică) pentru a include chișinăuienii într-un proces participativ de luare a deciziilor privind deschiderea spațiilor publice către cetățeni și creșterea accesibilității pentru diferite grupuri sociale care sunt excluse constant? În cele din urmă, cum am putea construi rezistențe în fața unor presiuni economice și politice și cum am putea dezvolta poziții mai sigure pentru actorii societății civile în raport cu repezentanții puterii?

În contextul dezbaterii în desfășurare despre transformările radicale pe care le-a suferit spațiul public din Chișinău în perioada tranziției – degradare, privatizare, comercializare, politizare – problema calității, accesibilității, deschiderii și democrației spațiului public este deosebit de acută.

Proiectul CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate pune în discuție situația spațiilor publice și perspective de dezvoltare a acestora. La un nivel mai general, proiectul invită să dialogăm pe tema spațiilor publice în perioada tranziției, despre bunurile comune și rolul pe care îl au în organzarea socială, să propunem noi modele de guvernare a acestor spații / bunuri precum și forme de inovație instituțională prin care acestea pot fi protejate și/sau democratizate.

Dincolo de consecințele pe care le-ar putea avea proiectele majore de infrastructură pentru viața orașului, ne preocupă soarta unor spații mai mici ce se regăsesc în cartierele din centrul istoric. Ediția din acest an a proiectului va avea ca punct central Parcul de la intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin (http://goo.gl/maps/zl8Pd). Unul din puținele spații verzi din zona istorică, parcul este situat pe axa Bulevardului Cantemir, și, deși a fost proiectat încă în anii ’70 de către arhitecții sovietici, nu a fost construit încă. Aflat la marginea centrului vechi (cîndva fiind cunoscut drept unul dintre cele mai periculoase cartiere), caracterizat prin abandon și delăsare atît din partea autorităților cît și a locuitorilor, acesta riscă să dispară în umbra intereselor imobiliare. Odată reabilitat, Parcul ar putea răspunde unor nevoi vitale pe care le au locuitorii urbei, printre ei copii și părinți, tineri și oameni în vîrstă.

În perioada 11 august – 6 septembrie 2014 invităm comunitatea de artiști, arhitecți, activiști, jurnaliști și cercetători din Chișinău și alte orașe să participe la un program de expoziții, conferințe, rezidențe artistice, proiecții de film, lansări de carte, lucru comunitar, petreceri și pincnicuri.
În cadrul programului de evenimente un accent deosebit va fi pus pe implicarea locuitorilor din zonă în primul rînd dar și a chișinăuienilor în general. Împreună sperăm să dezvoltăm o viziune comună pentru acest parc ca un loc public accesibil și deschis tuturor.

Proiectul CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate dă continuitate unei serii de activități demarate de Asociația Oberliht mai mulți ani în urmă și care au cuprins un atelier de cartografiere a spațiului public, o serie de intervenții artistice, cîteva cercetări sociologice efectuate de artiști și curatori, cărora li s-au alăturat ulterior arhitecți, sociologi, istorici și alte grupuri profesionale interesate de dezvoltare urbană, pentru a cerceta și interveni în contextul existent, determinat de distribuția inechitabilă a spațiilor și resurselor care caracterizează orice stat post-sovietic nou.

ateliere: Bogdan LYPKHAN [RO], Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD] și Mariana ȘEREMET [MD], studioBASAR (Alex AXINTE, Tudor ELIAN, Maria OANCEA, Daniela PALIMARIU, Andrei PRIPASU, Cristian STOIAN) [RO], Kinga LENDECZKI [HU], Ewa RUDNICKA, Marlena HAPPACH (Odblokuj) și Grzegorz MLYNARSKI (Kwiatkibratki) [PL]

program de rezidență pentru artiști, expoziții, evenimente, activități: Valeria BARBAS [MD], Ludmila BOUROȘ [MD], Angela CANDU [MD], Maxim CUZMENCO [MD], Dušan DOBIAŠ (Stanica) [SK], Natalia JURMINSKAYA [MD], Michal HOLY [SK], Marie LUKAČOVA și Jakub ROČEK [CZ], Ramin MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Alina POPA [RO], Ghenadie POPESCU [MD], Mykola RIDNYI și Serhiy POPOV (SOSka) cu Taras KAMENNOY [UA], Ion ROȘCA [MD], Alexandra SOȘNICOVA și Serghei GOLOVNEA (ADDM) [MD] cu Roman SOLYANIK și Ina FALIKOVA [UA], Teatru Spălătorie [MD], Vladimir US [MD], Anna Witt [AT], Hannes ZEBEDIN [AT]

participanți la conferință: Oleg BREGA [MD], Miljenka BULJEVIĆ [HR], Vasyl CHEREPANYN [UA], Alexei DIMITROV [MD], Dušan DOBIAŠ (Stanica) [SK], Vasile ERNU [MD/RO], Nora DOROGAN [MD], Mihai GOȚIU [RO], Dmitrii KAVRUK [MD], Petru NEGURĂ [MD], Katarina PAVIĆ [HR], Norbert PETROVICI [RO], Florin POENARU [RO], Eugenia ROȘU [MD], Vitalie SPRÎNCEANĂ [MD], Igor STOKFISZEWSKI [PL], Ion ȘTEFĂNIȚĂ [MD], Ovidiu ȚICHINDELEANU [MD], Vladimir US [MD], Vasiluța VASILACHE [MD], Vitalii VOZNOI [MD], Agnieszka WISNIEWSKA [PL]

contribuții: Teodor AJDER [MD], Ion ANDRUȘCEAC [MD], Diana DRAGANOVA [MD], Anatolie JURAVELI [MD], Gaelle MEGE [FR], Anastasia PALII [MD], Diana SANDU [MD], Vlad ZDERCIUC [MD], fanfara din parc cu Anatolie CAZACU și locuitorii

echipa curatorială: Vitalie SPRÎNCEANĂ, Mariana ȘEREMET, Vladimir US [MD]

PROGRAM (11 august – 6 septembrie 2014)

‘intrarea’ este liberă la toate evenimentele

pentru a consulta programul actualizat vizitați pagina: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate

PARTENERI PROIECT

4AM – Forum pentru Arhitectură și Media, Brno link
Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [ksa:k] link
Clubture link
Cocoșul Roșu link
Kwiatkibratki link
Odblokuj link
Political Critique link
studioBASAR link
Teatrul Spălătorie link
Visual Culture Research Center link
Primăria Municipiului Chișinău link

parteneri media:
Revista la Plic link
Platzforma link

PARTENERI SPACES
Fundația Centrul pentru Artă Contemporană, Kiev link
GeoAIR, Tbilisi link
Minotaurus Film, Luxembourg link
slobodne veze // loose associations, Zagreb link
Utopiana.am, Yerevan link
Oikodrom, institutul vienez pentru dezvoltare urbană, Viena link

SUPORT FINANCIAR
Programul Cultural al Parteneriatului Estic link
Fundația Culturală Europeană link
Institutul Adam Miczkewicz din Varșovia link
Forumul Cultural Austriac link

SPONSORI
OM

LOCAȚII

Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Sciusev 103, Chișinău: link
http://zpatiu.wordpress.com

Apartament Deschis
str. Bucuresti 68/1, Chișinău
http://chiosc.oberliht.com/apartament

B68 – zonă liberă / spațiu de artă
str. Bucuresti 68, Chișinău
http://bucuresti68.wordpress.com

Biblioteca Naţională
str. 31 August 1989 nr. 78-A, Chișinău
http://www.bnrm.md

în Parc
intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin, Chișinău: link

CONTACT
Asociatia Tinerilor Artisti Oberliht
tel: + (373 22) 286317
email: vladimir(a)oberliht.org.md
http://oberliht.com

– – –

Programul CENTRUL CIVIC al CHIȘINĂULUI – un parc pentru comunitate este organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic. Adițional proiectul este susținut de Fundația Culturală Europeană.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultura în Tarile din Est) aduna la un loc artisti si lucratori din domeniul culturii din patru tari ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupa de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spatiile publice din orasele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de arta si cultura din aceste tari.
Cuvintul cheie este dezvoltarea capacitatii – de la dezvoltarea unor pozitii ferme de pe care de lansat un proces de negociere cu agentii guvernamentali pina la procese de autoinstruire, imbunatatire a contactului cu societatea civila si publicul, si identificarea unor noi spatii unde arta si cultura pot avea loc. Intrebarea principala este: Cum prin arta si cultura sa recistigam noi spatii pentru cetateni, in special pentru tineri? In cadrul proiectului SPACES vor fi organizate si desfasurate evenimente artistice participative in spatiul public din cele patru tari. Procese de lucru in retea, cercetare sociologica si dezbateri pe marginea policiticilor culturale vor acompania aceste evenimente. O intelegere mai buna a rolului pe care il poate avea arta si cultura vizavi de spatiul public in spatiile post-comuniste, un sprijin mai puternic acordat scenei independente, noi concepte de guvernare culturala in regiune vor fi citeva din rezultatele proiectului SPACES.
http://www.spacesproject.net

IMG_5278_web

EN
– – – – –

CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park
11th of August – 6th of September 2014
Chișinău

How can we make it so that through research, urban planning, architecture, activism, institutional creativity and art, the public spaces from our cities would be more welcoming, more open and more democratic? How could we create/find/promote local institutional solutions to the global processes (neoliberalism, economic globalization) in order to include the residents of Chisinau in a participative process of decision-making regarding the opening of the public spaces for the citizens and the growth of accessibility to various social groups that are constantly excluded? Finally, how could we build resistance in front of economic and political pressure and how could we develop stronger positions for the actors of civil society in their relation with the representatives of power?

In the context of the ongoing debate about the radical transformation of the public space in Chisinau under the impact of transition – degradation, privatization, commercialization, politicization – the problem of the quality, accessibility, openness and democratization of public space is especially acute.

CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park project calls into question the situation of public spaces and perspectives for their development. On a more general level, the project invites us to a dialogue on the issue of the public spaces during the period of transition, on common goods and their role in the social organization, and to propose new models for governing these spaces / goods, as well as forms of institutional innovation, through which they can be protected and/or democratized.

Beyond the consequences, which the major projects of infrastructure could have for the life of the city, we are concerned by the fate of some smaller spaces that can be found in the districts of the historical center. This year’s edition of the project will focus mainly on the Park situated at the intersection of Sf. Andrei and Ivan Zaikin streets (http://goo.gl/maps/zl8Pd). Being one of the few green spaces from the historical area, the park is situated on the axis of Boulevard Cantemir, and, although it was projected as early as in the 70ies by Soviet architects, it hasn’t been constructed yet. Situated at the edge of the old city (once known as one of the most dangerous districts), characterized by abandonment and decay both from the authorities and the residents, it is threatened to disappear in the shadow of real estate interests. Once rehabilitated, the park could cover some vital needs, which the city residents have, among them children and parents, youth and elderly people.

During the period of 11th of August to 6th of September 2014 we invite the community of artists, architects, activists, journalists and researchers from Chisinau and other cities to participate in a program of exhibitions, conferences, art residencies, film screenings, book launches, community work, parties and picnics.
In the program of events an emphasis will be put on the involvement of the residents from the area especially, but also of the residents of Chisinau in general. Together we hope to develop a common vision for this park as a public spot accessible and open to all.

CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park project gives continuity to a series of activities started by Oberliht Association several years ago, which included a workshop for mapping the public space, a series of artistic interventions, several sociological researches made by artists and curators, joined later by architects, sociologists, historians and other professional groups interested in urban development, in order to research and intervene in the existing context, determined by inequitable distribution of spaces and resources which characterizes each new post-Soviet state.

workshops: Bogdan LYPKHAN [RO], Vitalie SPRINCEANA [MD] and Mariana SEREMET [MD], studioBASAR (Alex AXINTE, Tudor ELIAN, Maria OANCEA, Daniela PALIMARIU, Andrei PRIPASU, Cristian STOIAN) [RO], Kinga LENDECZKI [HU], Ewa RUDNICKA, Marlena HAPPACH (Odblokuj) and Grzegorz MLYNARSKI (Kwiatkibratki) [PL]

artist in residency program program, exhibitions, events and activities: Valeria BARBAS [MD], Ludmila BOUROS [MD], Angela CANDU [MD], Maxim CUZMENCO [MD], Dusan DOBIAS (Stanica) [SK], Natalia JURMINSKAYA [MD], Michal HOLY [SK], Marie LUKACOVA and Jakub ROCEK [CZ], Ramin MAZUR [MD], Mihai MOLDOVANU [MD], Alina POPA [RO], Ghenadie POPESCU [MD], Mykola RIDNYI and Serhiy POPOV (SOSka) / Taras KAMENNOY [UA], Ion ROSCA [MD], Alexandra SOSNICOVA and Serghei GOLOVNEA (ADDM) [MD] / Roman SOLYANIK and Ina FALIKOVA [UA], Spalatorie Theatre [MD], Vladimir US [MD], Anna WITT [AT], Hannes ZEBEDIN [AT]

participants in the conference: Oleg BREGA [MD], Miljenka BULJEVIC [HR], Vasyl CHEREPANYN [UA], Alexei DIMITROV [MD], Dusan DOBIAS (Stanica) [SK], Vasile ERNU [MD/RO], Nora DOROGAN [MD], Mihai GOTIU [RO], Dmitrii KAVRUK [MD], Petru NEGURA [MD], Katarina PAVIC [HR], Norbert PETROVICI [RO], Florin POENARU [RO], Eugenia ROSU [MD], Vitalie SPRINCEANA [MD], Igor STOKFISZEWSKI [PL], Ion STEFANITA [MD], Ovidiu ȚICHINDELEANU [MD], Vladimir US [MD], Vasiluta VASILACHE [MD], Vitalii VOZNOI [MD], Agnieszka WISNIEWSKA [PL]

contributions: Teodor AJDER [MD], Ion ANDRUSCEAC [MD], Diana DRAGANOVA [MD], Anatolie JURAVELI [MD], Gaelle MEGE [FR], Anastasia PALII [MD], Diana SANDU [MD], Vlad ZDERCIUC [MD], fanfare in the park with Anatolie CAZACU and the inhabitants

curatorial team: Vitalie SPRINCEANA, Mariana SEREMET, Vladimir US [MD]

PROGRAM (August 11 – September 6, 2014)

free entry to all events

for the updated program please visit this webpage: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-parc-comunitate

PROJECT PARTNERS

4AM – Forum for Arhitecture and Media, Brno link
Centre for Contemporary Art, Chisinau [ksa:k] link
Clubture link
Cocoșul Roșu link
Kwiatkibratki link
Odblokuj link
Political Critique link
studioBASAR link
Spalatorie Theatre link
Visual Culture Research Center link
Chisinau Municipality link

media parteners:
POSTBOX magazine link
Platzforma link

SPACES PARTNERS
Fundația Centrul pentru Artă Contemporană, Kiev link
GeoAIR, Tbilisi link
Minotaurus Film, Luxembourg link
slobodne veze // loose associations, Zagreb link
Utopiana.am, Yerevan link
Oikodrom, institutul vienez pentru dezvoltare urbană, Viena link

FINANCIAL SUPPORT
Programul Cultural al Parteneriatului Estic link
Fundația Culturală Europeană link
Institutul Adam Miczkewicz din Varșovia link
Forumul Cultural Austriac link

SPONSORS
OM

LOCATIONS

Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Sciusev 103, Chisinau: link
http://zpatiu.wordpress.com

Flat Space
str. Bucuresti 68/1, Chisinau
http://chiosc.oberliht.com/apartament

B68 – free zone / art space
str. Bucuresti 68, Chisinau
http://bucuresti68.wordpress.com

National Library
str. 31 August 1989 nr. 78-A, Chisinau
http://www.bnrm.md

in the Parc
crossroad of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets: link

CONTACT
Asociatia Tinerilor Artisti Oberliht
tel: + (373 22) 286317
email: vladimir(a)oberliht.org.md
http://oberliht.com

– – –

The program CHISINAU CIVIC CENTER – people’s park is organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme. Additionally, it receives support from European Cultural Foundation.

SPACES project (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.
The key word is capacity building – from developing a better standing in negotiations with governmental agencies, to processes of self-learning, increasing contact with civil society audiences, and finding new spaces where art and culture can take place. The core question of the project: How can art and culture regain public space(s) for citizens, especially for young people? SPACES will curate and carry out participatory art events in public spaces in the four countries. Processes of networking, social research and policy debates will accompany the in situ events. A better understanding of the role culture and art can play with regard to public space in post communist spaces, a stronger lobby for the independent scenes, new concepts for cultural governance in the region: these are some of the SPACES results.

http://www.spacesproject.net