open-bath-de-freier-badebrunnen-loosdorf-2007_583-11
Iris Andraschek, Freier Badebrunnen, Loosdorf, 2007

– – – читайте ниже на русском – – –

RO

Cișmea Publică în Parcul Zaikin – concurs de proiecte

Asociația Oberliht (http://www.oberliht.com) anunță concursul de proiecte pentru amenajarea unei cișmele publice în Parcul Zaikin din Chișinău (https://parculzaikin.wordpress.com).

Scurtă descriere a contextului

Parcul Zaikin se află în centrul istoric al Chișinăului, situat între străzile Ivan Zaikin și Sfântul Andrei. Asociația Oberliht a demarat procesul reabilitării parcului încă în 2012, dezvoltînd proiectul pe câteva direcții principale: organizarea și mobilizarea comunității din jurul parcului, reabilitarea infrastructurii parcului și construcția unor piese de mobilier urban, stimularea unor parteneriate între cetățeni și autorități.

Cișmeaua publică pe care am dori să o construim în Parcul Zaikin urmează să rezolve problema absenței unei surse de apă potabilă gratuită în centrul orașului, atît pentru locuitorii din zona parcului cît și pentru locuitorii orașului în general. Pe locul preconizat intervenției există deja o cișmea abandonată, care nu mai funcționează și necesită a fi înlocuită de una nouă folosindu-se branșamentele existente – vezi Anexa 1: Planul general și planșa topografică

Condițiile concursului

Proiectele propuse vor conține obligatoriu următoarele piese desenate și prezentate pe format A3:
– Vedere de sus a cișmelei Sc. 1:50 care va cuprinde cișmeaua și amenajările aferente cu o suprafață de pînă la 3×3 m (9 m2);
– Fațade din toate patru direcții Sc. 1:25;
– Două secțiuni Sc. 1:25 care să explice principiul funcționării și materialele folosite;
– Minimum două vizualizări 3D din care să fie clară volumetria cișmelei
– O schemă inginerească de funcționare a cișmelei;
– Specificul și cantitatea necesară de materiale.

Principii de evaluare a schițelor de proiect

În final vor fi selectate propunerile de proiect care vor răspunde următoarelor principii de bază:
– Originalitatea ideii combinată cu o bună funcționalitate a cișmelei;
– Încadrarea stilistică în zona parcului / zona istorică a orașului;
– Expresivitatea formelor și materialelor folosite;
– Un calcul realist de materiale.

Schițele vor fi apreciate de către un juriu compus din arhitecți și experți din alte domenii, reprezentanți ai autorităților publice locale și locuitori.

Asociația Oberliht va obține avizele necesare pentru execuția lucrărilor de instalare. Vă rugăm să ne contactați prin email pentru obținerea informației suplimentare privind planul de situație și condițiile tehnice de racordare.

premiul 1 – 1200 lei
premiul 2 – 800 lei
premiul 3 – 500 lei 

Proiectele (în format de 1-4 planșe color sau alb-negru, schițe sau desene 3D însoțite de un CV cu datele de contact (telefon, email)) vor fi expediate în format PDF până pe data de 21 Ianuarie 2017 ora 14.00 pe adresa de email: civic.chisinau@gmail.com

Arhivele cu volum mai mare de 10 Mb sa fie transferate cu ajutorul serviciului de transfer wetransfer.com

Asociația Oberliht își rezervă dreptul de a realiza una din propunerile parvenite prin intermediul acestui concurs sau orice alta propunere de instalare și amenajare a unei cișmele publice.

Acestă acțiune face parte din Campania pentru acces gratuit la apă potabilă în Chișinău, susținută de PNUD Moldova și Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

screen-shot-2016-12-23-at-21-20-43

РУ

Питьевая колонка (Питьевой фонтан) в парке им. Заикина – конкурс проектов

Ассоциация Молодых Художников Оберлихт (http://www.oberliht.com) объявляет конкурс проектов для установки водонапорной колонки в парке им. Заикина, Кишинев (https://parculzaikin.wordpress.com).

Краткое описание

Парк им. Заикина находится в историческом центре Кишинева, между улицами Иван Заикин и Св. Андрей. Ассоциация Оберлихт начала процесс благоустройства парка еще в 2012 году, развивая проект по нескольким направлениям: мобилизация сообщества вокруг парка, реабилитация парковой инфраструктуры и установка объектов городской мебели, стимуляция сотрудничества между гражданами и властями.

Питьевая колонка (фонтан), которую мы бы хотели установить в парке, должна решить проблему отсутствия бесплатной питьевой воды как в центре города вообще, так и в округе парка в частности. На месте планируемого строительства уже есть заброшенная колонка, ее нужно заменить на новую, используя уже существующую инфраструктуру – Приложение 1: Генеральный план и топография местности

Условия конкурса

Предлагаемый проект должен содержать следующие нарисованные и представленные в формате А3 схемы:
– вид колонки сверху масштаб 1:50, который включает колонку и связанные с ней объекты площадью до 3х3 м (9м2);
– вид со всех четырех сторон, масштаб 1:25;
– две секции масштабом 1:25, поясняющие принцип работы и используемые материалы;
– минимум два вида колонки в формате 3D, из которых ясен ее размер;
– схема инженерной эксплуатации колонки;
– описание и количество нужных материалов.

Принципы отбора предложенных идей

По итогам будут отобраны проекты, соответствующие следующим принципам:
– оригинальность идеи и хорошее функционирование колонки;
– стилистическое вписывание в зону парка / историческую зону города;
– экспрессивность используемых форм и материалов;
– реалистичный подсчет материалов.

Проекты будут оценены жюри, состоящим из архитекторов и экспертов, представителей местной публичной власти и местных жителей.

Ассоциация Оберлихт берет на себя получение всех необходимых разрешений для работ по установке фонтана. Просим писать на наш электронный адрес для дополнительной информации о расположении и технических параметрах.

Премия 1 – 1200 леев
Премия 2 – 800 леев
Премия 3 – 500 леев

Проекты (в формате 1-4 цветных или черно-белых листов / 3D рисунков, сопровождаемых CV с контактными данными) присылать в формате PDF до 21-нго января 2017, 14:00, по адресу: civic.chisinau@gmail.com

Архивы размером больше 10 Мб отсылать при помощи сервиса wetransfer.com.

Ассоциация Оберлихт оставляет за собой право реализовать один из проектов, предложенных в этом конкурсе, или любое другое предложение по установке и благоустройству общественной питьевой колонки.

Эта акция является частью Кампании по созданию безплатного доступа к питьевой воде в Кишинэу, реализованной с поддержкой PNUD Moldova и Европейского Культурного Фонда в кадре проекта Коллективные Действия для Общественного Блага.