4074164213_ee29b1c45d_z

– – – scroll down for English version – – –

RO

Schimbarea narațiunii înseamnă schimbarea lumii – atelier cu Alexandros Mistriotis
14 iunie 2017, ora 10:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

Orașul este considerat oglindă a tuturor întrebărilor posibile. Intimul și socialul nu pot fi separate net, unul dă naștere și sens celuilalt. Spațiul public, spațiul Polis-ului, este locul spre care ne întoarcem pentru a recupera semnificația pierdută.

Lectura spațiului public este deci un gest critic al timpurilor noastre. Sarcina este dificilă, ideile principale sau conceptele sunt extrem de greu de definit; cu toate acestea, putem spune că scopul nostru e de a ne întoarce la fundamente. Economia și politica sunt bazate pe cultură/civilizație. „Valorile” noastre, adevărul dreptatea frumosul etc. sunt mai curând tratate și nu decise în câmpul economic sau politic, motiv din care responsabilitatea câmpului cultural este critică și constantă. Spațiul public este dominat de generalizări.

Despre metodă

Etapa 1: Ascultarea. Traversarea spațiului urban, încercând să descoperim spații „semnificative”. În acest caz, orice poate fi semnificativ. Poate să țină de istorie, estetică, arhitectură sau evenimente accidentale. Uneori, e doar intuitiv. Se poate alege orice: o clădire monumentală, o ruină antică, un pod, o intersecție, chiar și semne pe peretele unei clădiri destul de insignifiante.

Etapa 2: Excavarea. Examinarea tuturor surselor disponibile cu privire la fiecare asemenea loc „semnificativ”. Text, imagini și mărturii. Nu ne oprim înainte de a găsi o „articulație”. În acest caz, orice poate funcționa ca articulație: un detaliu anecdotic, o remarcă estetică, un pic de context istoric sau profunzime. Toate elementele posibile care stau la baza perspectivei politice, filosofice, poetice a unei experiențe personale. O articulație este un element narativ ce indică o conexiune neașteptată, o asociere între două puncte anterior percepute ca neavând nicio relație. Într-un workshop ce oferă timp limitat putem încerca să accelerăm procesul de excavare a „locurilor” alese. Putem invita un istoric, un istoric al urbanismului, un sociolog… e important să le oferim oamenilor instrumente date hărți informatori ce să-i poată ajuta să înțeleagă spațiul.

Etapa 3: Asamblarea. A încerca să adunăm laolaltă, într-o succesiune, punctele de interes. Pentru a realiza asta, facem un index al temelor/întrebărilor asociate cu fiecare spațiu concret ales și încercăm să le clasificăm. Examinăm intersecțiile de semnificații, asocierile ce se suprapun, fluxul emoțional și toate calitățile posibile ale narațiunii, timpului și spațiului. În cele din urmă, încercăm câteva variante de succesiune, pentru a crea o dramaturgie, o mișcare ce să se intensifice, în spațiu și în mințile vizitatorilor noștri. Forma finală nu e mereu aceeași, poate fi o plimbare, da, un fișier audio, o prezentare într-o cameră prefăcându-ne că ne plimbăm. Orice este legitim, în funcție de starea și abilitățile noastre. Elementul important este să nu ne ratăm scopul principal, să compunem ceva care să inspire și să susțină puterea morală a comunității, dezvoltând înțelegere de sine combinată cu stimă onestă de sine.

Doritorii de a participa la atelier sînt invitați să confirme participarea pe adresa info(a)oberliht.org pînă pe 13 iunie 2017.

Alexandros Mistriotis este un cercetător grec, cu interese în literatură, pictură, filmul experimental și non-experimental, fotografie etc.

Acest atelier face parte din programul Fațade Publice (28 mai – 1 iulie 2017), și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Europa Creativă și Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

EN

Changing the narrative is about changing the world – workshop with Alexandros Mistriotis
June 14, 2017,  10.00
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale, 103, Al. Sciusev str., Chişinău)

The city is considered as the mirror of all possible questions. The intimate and the social are impossible to divide in a clear manner, the one gives birth and meaning to the other. Public space, the space of the „Polis” is the place we turn to in order to recover lost meaning.

Reading public space is therefore a critical gesture of our times. The task is difficult, the main ideas or concepts are very difficult to define nevertheless we could say that our goal is to go back to fundamentals. Economics and politics are founded upon culture/civilisation, Our „Values”, truth justice beauty etc are rather treated and not decided within the economic or political field and this si why the responsibility of the cultural field is critical and constant. The public space is dominated by generalizations.

About the method

1st stage: Listening. Crossing the urban space trying to discover „meaningful” places. In that case anything can be meaningful. It may concern history, aesthetics, architecture or incidental events. Sometimes, it is just intuition. Anything can be chosen: a monumental building, an ancient ruin, a bridge, a crossroad, even the marks on the wall of a rather insignificant building.

2nd stage: Excavating. Examining all available sources about each „meaningful” spot. Text, images and testimonies. We don’t stop until we find a „joint”. In that case anything can function as a joint; an anecdotal detail, an aesthetic remark, some historical context or depth. All possible elements that underline the political, philosophical, poetic perspective of a personal experience. A joint is a narrative element that indicates an unexpected connection, an association between two points previously perceived as unrelated. In a workshop that provides limited time we can try accelerate the process of excavating the chosen „places”. We can invite a historian, a historian of urban planning, a sociologist… it is important to give people tools data maps informants that can give insights about the space.

3rd stage: Assembling. Trying to put together in a sequence the points of interest. In order to do that, we index the themes/questions associated with every chosen specific space and try to classify them. We examine the intersections of meaning, the overlapping associations, the emotional flux and all possible qualities of narrative, time and space. At the end, we try several sequences so as to create a dramaturgy, an escalating movement in space and in the mind of our guests. The final form is not always the same, it could be a walk, yes, an audio file, or a presentation in the room and pretending we are walking. Anything is legitimate according to our condition and our skills. The important element is not to miss our main goal, compose       something that would inspire and support the moral strength of the community by developping self understanding combined with honest self-esteem.

Please confirm you participation at the workshop at info(a)oberliht.org until June 13, 2017.

Alexandros Mistriotis is a researcher with interests in the fields of literature, painting, experimental and non experimental film, photography, hybrid multi-media languages, with an aim to synthesize them.

This workshop is part of Public Facades program (May 28 – July 1, 2017), and is co-financed by the European Union through Creative Europe program and Ministry of Culture of Republic of Moldova.

INSITU B&W