– – – читай ниже на русском – – –
– – – scroll down for English version – – –

RO

Prezentare: ”Arta și hrana în spațiul urban” – prezentare de Bermet Borubaeva, artistă și cercetătoare [KG]
Vineri, 16 iunie 2017, ora 18.00 
Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști (sectorul Botanica, bd. Traian 3, Chișinău)

Pe 16 iunie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul programului ”Fațade Publice” al Asociației Oberliht, Bermet Borubaeva va face o prezentare cu titlul ”Arta și hrana în spațiul urban”, urmată de un ceai tradițional kîrgîz.

În cadrul prezentării Bermet va povesti despre inițiativele artistice legate de hrană și ecologie în marile orașe. Ea va aborda întrebări precum: ce mîncăm în era contemporană, în ce măsură hrana noastră este ecologică și sustenabilă pentru mediu, cîtă mîncare aruncăm? Aceste întrebări au generat o serie de proiecte artistice în diferite țări, în cadrul cărora artiștii au încercat să ofere viziuni și răspunsuri alternative.

În cadrul prezentării de asemenea Bermet va povesti despre proiectele sale pe teme ecologice: mini-festivalul ecologic ”Trash” din Bișkek și experimentul ”Nelichid” din Moscova.
Mini-festivalul ecologic ”Trash” a fost organizat de tinerii artiști din grupul InsideOut, în colaborare cu organizația ArtEast și cîteva organizații ecologice. Festivalul a inițiat un proces de reflecție a influenței activității omului asupra naturii și interpretarea artistică a acestui proces. În cadrul proiectului a avut loc un experiment în cadrul căruia a fost testată modalitatea de a trăi o lună fără a cumpăra lucruri de la supermarchet sau de la cantine, cu identificarea variantelor alternative.
La sfîrșitul prezentării vă invităm la o discuție colectivă deschisă a problemelor ecologice din sectorul Botanica.

Bermet Borubaeva este o artistă și cercetătoare din Bișkek, absolventă a Școlii de Artă Contemporană ArtEast, participantă în mai multe proiecte și expoziții internaționale.

Această acțiune este realizată în parteneriat cu Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști în cadrul programului Fațade Publice (28 mai – 1 iulie 2017) – un program de intervenții artistice, proiecții de film, radiou comunitar, expoziții, ateliere ce se desfășoară în cartierul Botanica al capitalei și este susținută de Ministerul Culturii al RM, Pretura Botanica, CAP Al. Plămădeală și CEC ArtsLink.

RU

Искусство и еда в городском пространстве – презентация Бермет Борубаевой, художница, исследовательница (Кыргызстан)
Пятница, 16 июня 2017, 18:00
Городской Центр Юных Натуралистов (сектор Ботаника, бул. Траян 3, Кишинэу)

16 июня в 18:00 в рамках программы резиденции «Публичные Фасады» состоится презентация художницы и исследовательницы из Кыргызстана «Еда и искусство в городском пространстве». После встречи приглашаем на чаепитие.

В рамках встречи Бермет расскажет про художественные инициативы, связанные с едой и экологией в эпоху роста больших городов. Что определяет сегодня, что мы едим, насколько наше питание экологично и безопасно для окружающей среды, сколько еды мы выбрасываем? Эти вопросы поднимались разными художниками разных стран, которые пытались в своих проектах размышлять об этих вопросах и представить своё альтернативное видение.

На презентации художница расскажет также про свои проекты на экологическую тему: в Бишкеке экологический мини-фестиваль «TRASH» и эксперимент «Неликвид» в Москве.
Экологический фестиваль «TRASH» был организован группой молодых художников InsideOut совместно с организацией ArtEast в сотрудничестве с экологическими организациями. На фестивале были представлены работы, ставящие целью рефлексию влияния человеческой деятельности на природу и художественное осмысление этих процессов. В Москве был проведен эксперимент, главным вопросом которого было, как можно не пользоваться месяц супермаркетами и заведениями общепита с поиском альтернативных вариантов.
В конце встречи приглашаем к открытой дискуссии экологических проблем в районе Ботаника близлежащих домов для коллективного обсуждения.

Борубаева Бермет, художница, исследовательница из Бишкека, выпускница Школы Современного Искусства ArtEast, участвовала в региональных и международных художественных проектах и выставках.

Эта презентация организована в партнёрстве с Городским Центром Юных Натуралистов в рамках проекта Публичные Фасады (28 мая – 1 июля 2017) – программа состоящая из художественных акций, кинопоказов, местного радио, выставок, мастерклассов, происходящих в столичном секторе Ботаника и поддержанной Министерством Культуры Республики Молдова, Претурой Ботаника, Художественным Колледжом Ал. Плэмэдеалэ и CEC ArtsLink.

EN

Presentation: „Art and food in the urban space” – presentation by Bermet Borubaeva, artist and researcher [KG]
Friday, June 16, 2017, 6 pm
Municipal Center of Young Naturalists (Botanica sector, Boulevard Traian 3, Chisinau)

On June 16, at 6 pm, in the frame of the Public Facades program, Bermet Borubaeva, an artist and a researcher from Kyrgyzstan will make a presentation „Food and art in the urban space”. After the meeting, you are invited to have with us a cup of tea.

Bermet will tell about artistic initiatives related to food and ecology in the era of the growth of big cities. What determines today what we eat, how much our food is environmentally friendly and safe, how much food do we throw away? These questions were raised by different artists from different countries who tried to reflect on these issues in their projects and present their alternative visions.

During the presentation, the artist will also talk about her projects dedicated to environmental issues in Bishkek and Moscow: an ecological mini-festival „TRASH” and experiment „Nelikvid”.
The ecological festival „TRASH” was organized by a group of young artists InsideOut together with the organization ArtEast in cooperation with environmental organizations. Artists presented at Festival works that aimed to reflect the influence of human activity on nature and artistic reflection of these processes. Another project experiment „Nelikvid” was conducted in Moscow. Its main issue was answer how you can do not use supermarkets and cafe one month and research how much food we wasting everyday even do not have any guests about it.
At the end of the meeting, we invite you to an open discussion of environmental problems in the Botanica area of nearby houses.

Borubaeva Bermet, artist and researcher from Bishkek, graduated the School of Contemporary Art „ArtEast”, participant in regional and international art projects and exhibitions.

The presentation is organized in partnership with the Municipal Centre of Young Naturalists in the frame of Public Facades program (May 28 – July 1, 2017) – a program of artistic interventions, film screenings, community radio, exhibitions and workshops that takes place in the Botanica neighborhood of the capital, and is receiving support from Ministry of Culture of Republic of Moldova, Botanica local city hall, Al. Plamadeala College of Art and CEC ArtsLink.

 

Reclame