Harta Chișinăului Subteran

Fiecare oraş care se respectă are o legendă a sa.

Oraşul şi mitologia acestuia interacţionează la acelaşi nivel, precum harta şi teritoriul, ca şi obiectul şi simbolul care îl defineşte. Legenda, mitul, ideologia se sprijină mereu pe anumite fapte şi elementele ale realităţii. Harta, fiind o interpretare a realităţii reflectă o anumită ideologie, care se formează într-un anumit interval de timp şi corespunde unei ordini sociale.
Probabil, cea mai răspândită legendă urbană a Chişinăului este cea legată de Chişinăul “subteran”, care a dat naştere câtorva istorii cu un grad de veridicitate divers. Acestea au apărut în rezultatul urbanizării rapide şi a creşterii oraşului în perioada socialistă (1944-1991).

Cea mai răspândită legendă presupune existenţa unei cantităţi mari de mine, tuneluri şi catacombe sub sectorul Râşcani. Se consideră că din această cauză există pericolul ca întregul sector Râşcani să se prăbuşească sub pământ.

O legendă mai puţin cunoscută, însă la fel de intrigantă, presupune existenţa în diferite sectoare ale oraşului a unui număr mare de buncăre conectate prin tuneluri. În dependenţă de imaginaţia povestitorului, lungimea reţelei de tuneluri poate varia de la câteva sute de metri până la câteva zeci de kilometri.

Legenda metroului din Chişinău confirmă, pe de o parte, imposibilitatea construiirii acestuia din punct de vedere tehnic datorită pericolului seismic şi alunecărilor de teren, iar pe de altă parte se presupune existenţa unor planuri de construcţie sau chiar construcţia propriu-zisă care datează încă din anii 80 ai secolului XX.

Cu siguranţă legenda Chişinăului “subteran” se datorează anumitor date reale existente, însă dificultatea de a verifica autenticitatea acestor date constituie acel factor, care condiţionează apariţia acestei legende.

HARTA CHIȘINĂULUI SUBTERAN se prezintă ca un plan simplificat al oraşului în care sunt reprezentate componentele legendelor urbane: reale şi inexistente, marcate cu negru şi respectiv albastru. Pentru a depista hotarul dintre real şi imaginar vă îndemnăm să vizitaţi locurile indicate pe hartă. Atunci veţi vedea cu proprii ochii realitatea şi veţi înţelege de unde începe imaginarul.

Maxim CUZMENCO

Subterranean Chisinau Map

Any self-respecting city has its legend.

The city and its mythology interact, at the same level as the map and the territory, the object and the symbol that refers to it. The legend, myth, and ideology always rely upon certain facts and elements of reality. The map, as an interpretation of reality, reflects a certain ideology, which shapes itself in a certain time span and corresponds to a certain social order.
Arguably, the most widespread Chisinau’s urban legend is the one about the “subterranean” city, which generated several stories with different degrees of veracity. These appeared as a result of the quick urbanization and the city’s growth in the socialist period (1944-1991).

According to the most widespread legend there is a large quantity of land mines, tunnels and catacombs under the Rascani district. It is assumed that because of this there is the risk that the whole Rascani district can collapse “under the ground”.
A less well-known legend, though as intriguing as the first one, assumes the existence, in different districts of the city, of a number of bunkers connected with tunnels. Depending on the storyteller’s imagination, the tunnel network’s length may vary from several hundred meters to tens of kilometers.

The legend of Chisinau’s subway confirms, on one hand, the impossibility of its construction from the technical point of view, due to earthquake and landfall risks. On the other hand the existence of construction plans or the construction itself, dating from the ‘80s, is supposed.

It becomes obvious that the legend of an “underground” Chisinau is based on real facts, but the difficulty of checking the authenticity of these data is what conditions the apparition of this legend.

SUBTERRANEAN CHISINAU MAP presents a simplified blueprint of the city, where the elements of urban legends are marked with two distinct colors: real – with black, imagined – with blue. In order to discover the borderline between reality and imaginary, we advise you to visit the places marked on the map. There, you will see reality with your own eyes and you will understand where the imaginary begins.

Maxim CUZMENCO

Карта Подземного Кишинева

У каждого уважающего себя города есть городская легенда.

Город и его легенда взаимодействуют на том же уровне, как карта и территория, как объект и символ его обозначающий. Легенда, миф, идеология всегда опираются на определенные факты, на элементы реальности. Карта, являясь интерпретацией действительности, отражает определенную идеологию, соответствующую определенному времени и состоянию общества.
Пожалуй, самой известной городской легендой Кишинева является легенда о существовании Кишинева “подземного”. По сути, это несколько историй различной степени правдоподобности, возникшие как следствие быстрой урбанизации (т.е. роста) города в социалистический период (1944-1991).

Самая известная легенда предполагает наличие большого количества шахт, туннелей и катакомб под районом Рышкановка. Считается, что из-за этого вся Рышкановка находится под угрозой провала “куда-то вниз”.

Еще одна, менее известная, но не менее интригующая легенда предполагает существование в различных частях города большого количества бомбоубежищ, связанных туннелями. В зависимости от воображения рассказчика, размеры системы туннелей варьируются от нескольких сот метров до нескольких десятков километров.

Легенда о Кишиневском метро утверждает, с одной стороны, о технической невозможности строительства метро в городе, вследствие сейсмической и оползневой опасностей, а другой стороны предполагает, что планы строительства, и даже само строительство существуют с 80х годов ХХ века.

Несомненно, что существование легенды о Кишиневе “подземном” основано на каких-то реальных фактах, но сложность их проверки является тем самым фактором, который и определяет появление данной легенды.

Данная карта представляет собой упрощенный план города Кишинева с обозначенными составными частями городских легенд: реальными и вымышленными, обозначенными черным и синим цветом соответственно. Лучшим способом обнаружения границы между действительностью и выдумкой будет, пожалуй, посещение указанных на карте мест. Тогда, собственными глазами можно увидеть реальность, и понять где может начинаться вымысел.

Максим КУЗЬМЕНКО