– – – scroll down for English – – –

ATELIERUL de CARTOGRAFIERE a SPAȚIULUI PUBLIC din CHIȘINĂU

perioada atelierului: 2-6 iulie 2012
locul desfășurării: Casa Zemstvei, Chișinău

organizatori:
Asociația Tinerilor Artiști Oberliht, Chișinău link
în colaborare cu Planwerk, Cluj link
tutori invitați: arhitectul Eugen Pănescu, Planwerk, Cluj

participanți: Ion ANDRUSCEAC (arhitect), Ina BOROZAN (arhitect), Dumitrita EFREMOV (arhitect), Natalia EREMCIUC (arhitect), Corina REZNEAC (filolog-istoric), Vladimir US (artist), Andrei VATAMANIUC (arhitect), Vlad ZDERCIUC (arhitect-designer)

Introducere

Începînd cu anul 2007 Asociația Oberliht a desfășurat o serie de activități de explorare a spațiului public din Chișinăul postsovietic. Orașul a servit și în calitate de teren pentru acțiunile de cercetare și analiză mai aprofundată inițiate cu scopul studiului transformărilor prin care trece spațiul public, ultimii douăzeci de ani fiind caracterizați de tranziția de la un sistem centralizat și rigid de planificare urbană, dominat de ideologia de partid, la unul determinat de investițiile private și de fluxul de capital, posibile într-un nou sistem economic.

Astfel, au fost organizate întîlniri și dezbateri, prezentări publice, ateliere de instruire, călătorii de explorare, acțiuni de cartografiere a spațiului public, intervenții artistice, proiecții de film și alte activități ce au constituit un cadrul de lucru interdisciplinar pentru artiști, curatori, arhitecți și urbaniști, sociologi, antropologi, istorici, ecologiști și toți cei preocupați de transformările urbane recente. În vederea realizării activităților planificate s-a încercat să se stabilească parteneriate cu mediul universitar și cu autoritățile publice locale ceea ce a permis extinderea cadrului inițial de acțiune și implicarea noilor actori.

Obiectivele atelierului

Atelierul de cartografiere a spațiului public organizat în cadrul proiectului SPACES (zone publice durabile pentru cultură în țările din est) în colaborare cu biroul de arhitectură Planwerk din Cluj vine să dea continuitate activităților întreprinse anterior și are drept scop sa pună bazele unui plan de acțiuni pe termen lung ce ar permite identificarea, recuperarea și repunerea în uz a spațiului public din Chișinău, oferindu-i-se un caracter civic pronunțat.

Unul din cele două obiective ale atelierului a constat în analiza spațiului public existent și în conceptualizarea unei rețele de spații publice pentru Chișinău, alternative spațiului public proiectat de regimurile anterioare (reprezentativ pentru puterea politică din acel moment). Pe această cale se dorește extinderea accesului către spațiul public și către cultură a tinerilor din mediul urban și altor grupuri sociale care sînt sau se simt excluse de la posibilitatea utilizării acestui spațiu. Totodată, este o metodă de a repune în uz zone abandonate, ignorate sau monofuncționale din oraș și de a le adapta noilor necesități ale chișinăuienilor. Atingerea acestui obiectiv presupune formarea unor parteneriate cu Administrația Publică Locală, instituțiile publice, sectorul civil și cel privat, și conlucrarea cu comunitatea locală în vederea amenajării spațiului public și definirii funcției sale sociale și politice.

Al doilea obiectiv a vizat contextualizarea viitoarelor intervenții artistice realizate în colaborare cu artiști invitați – atelierul devenind un laborator mobil unde prin plimbări de explorare, cercetare a istoriei locului, observarea diverselor grupuri sociale și a conflictelor existente, au fost identificate situații, teme și subiecte de actualitate pentru spațiul public chișinăuian.
Odată plasate într-un context redefinit, proiectele și lucrările artiștilor ar putea crea acel cîmp imaginar și deschide noi posibilități pentru locuitorii orașului, intensificînd experiența trăită a spațiului urban. Drept rezultat ar putea fi stabilite noi legături între spațiul public reprezentat prin forma sa spațială asupra căreia se va interveni și dimensiunea politică a sferei publice care se lasă influențată de organizarea spațială a locului, dar îl poate și influența la rîndul său.

MAPPING of PUBLIC SPACE in CHISINAU WORKSHOP

workshop dates: July 2 – 6, 2012
place: Casa Zemstvei, Chisinau

organizers:
Oberliht, Young Artists Association, Chisinau link
in collaboration with Planwerk, Cluj link
invited tutors: architect Eugene Panescu, Planwerk, Cluj

participants: Ion ANDRUSCEAC (architect), Ina BOROZAN (architect), Dumitrita EFREMOV (architect), Natalia EREMCIUC (architect), Corina REZNEAC (philologist and historian), Vladimir US (artist), Andrei VATAMANIUC (architect), Vlad ZDERCIUC (architect-designer)

Introduction

Beginning with 2007, Oberliht Association has carried out a series of activities dealing with the public space of Post-Soviet Chisinau. The city of Chisinau served as a ground for research and deeper analysis, which was initiated to study the transformations that the public space went through during the last twenty years – a period of transition from a centralized and rigid system of urban planning, dominated by the party ideology, to one determined by private investments and capital flows that became possible due to the new economic system.

So far, there were organized meetings and debates, public presentations, training workshops, exploration trips, mapping of the public space actions, artistic interventions, film screenings and other activities that created an interdisciplinary framework for artists, curators, architects and urbanists, sociologists, anthropologists, historians, environmentalists and all those concerned with recent urban transformations. In order to realize the planned activities, we tried to establish partnerships with the academic milieux and the local public authorities, thus extending the framework of the initial action and creating the premises for new actors to get involved.

Objectives of the workshop

The Mapping of Public Space in Chișinău workshop, organized in the frame of SPACES (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) project, in collaboration with Planwerk office for architecture from Cluj, gives continuity to the activities undertaken previously and aims to establish the bases for a long-term action plan, which would enable the identification, recovery and re-use of public spaces in Chisinau, by offering them a strong civic character.

One of the two objectives of the workshop was to analyze the existing public space and to conceptualize a network of public spaces for Chisinau that would offer an alternative to the public spaces designed during the previous regimes (representative for the political power of that moment). In this way, we wish to extend the access to public space and culture to the youth from urban areas and other social groups who are or feel excluded from the possibility of using this space. It is also a way to restart using the abandoned, ignored or monofunctional areas of the city, and to adapt them to the new needs that Chisinau inhabitants might have. Achieving this objective implies the creation of partnerships with Local Public Authorities, the public institutions, the civil and private sectors, and co-working with the local community in order to arrange the public space and define its social and political function.

The second objective was to contextualize the future artistic interventions made in collaboration with invited artists – the workshop thus becoming a mobile laboratory where, through exploration walks, research of the history of the place and observation of different social groups, and of existing conflicts, different situations, themes and actual topics related to Chisinau public space were identified.
Once redefined this way, the mapped places would offer new premises for the artists to place their works, to intervene and to create that imaginary field of possibilities for Chisinau inhabitants, intensifying their living experience of an urban space. As a result, new links could be established between the public space, represented by its spatial form upon which the artists will act and the political dimension of the public sphere, which is influenced by the spatial organization of the place, but which can also influence it in its turn.

Cronologia activitatilor și metoda de lucru / Chronology of the activities & working methods

ZIUA 1 / DAY 1

Ziua a început cu amenajarea spațiului de lucru. A fost creată o bibliotecă temporară, iar pe pereții camerei au fost afișate hărțile vechi și noi ale Chișinăului. Prezența șezlongurilor în spațiile Zemstvei, împrumutate de la Teatrul Spălătorie, ofereau un aer degajat, producînd o atmosfera creativă și de liberă comunicare. Participanții, printre ei arhitecți, artiști, istorici, voluntari, au fost invitați să se cunoască reciproc prin a prezenta întregului grup interesul său față de tema atelierului.

The day started with arranging of the working space. A temporary library was created while the old and new maps of Chisinau were displayed on the walls. The presence of the loungers in the spaces of Zemstvei, borrowed from Spalatorie Theatre, offered an informal atmosphere, producing a creative and free speech environment. The participants, among them architects, artists, historians and volunteers, were invited to introduce themselves to the whole group and to explain their interest for the topic of the workshop.


Ziua 1 – participanții la atelier / Day 1 – workshop participants

În a doua jumătate a zilei cei prezenți au participat la un exercițiu de analiză a spațiului public din Chișinău. Au fost identificate AVANTAJELE, DEZAVANTAJELE și OPORTUNITĂȚILE pe care le oferă acest spațiu (Tabel 1).

During the second half of the day, the participants took part in an exercise of analysis of Chisinau public space. The ADVANTAGES, DISADVANTAGES and OPPORTUNITIES offered by this space were identified (Table 1).

Tabel 1: avantaje / dezavantaje / oportunități (format PDF)


Ziua 1 – participanții la atelier / Day 1 – workshop participants

Pentru o cunoaștere mai bună a situației în care s-a regăsit spațiul public chișinăuian, la propunerea participanților la atelier, s-a decis să fie vizitate cîteva locații. Anticipînd analiza detaliată a acestor locații, ieșirea în teren avea menirea să consolideze grupul și să formeze prin intermediul discuțiilor o percepție comună asupra situației la zi a spațiilor publice și relației lor cu locuitorii orașului.

For a better understanding of the situation in which the public space in Chisinau is, we decided to visit few locations that were proposed by the workshop participants themselves. Anticipating the detailed analysis of these locations, the field trip was meant to consolidate the group and shape through discussions a common perception of the actual situation of the public space and its relationship with the inhabitants of the city.


Locațiile propuse pentru vizitare / Locations proposed to be visited

ZIUA 2 / DAY 2

A doua zi s-a ieșit în teren. Punctul de întîlnire a fost fixat la intersecția străzilor Alexandru cel Bun și Tighina. Turul a durat în jur de 3 ore pentru a se sfîrși în zona străzii Sf. Andrei.

Next day we went out in the city. The meeting point was set at the intersection of Alexandru cel Bun and Tighina streets. The walking tour lasted about 3 hours and ended in the area of St. Andrei street.


Locațiile vizitate (traseul 1) / Visited locations (trip 1)

După masă s-a discutat despre locațiile vizitate și impresiile pe care acestea le-au lăsat participanților. Totodată cele unsprezece locații au fost grupate în trei categorii diferite: străzi, scuaruri și piețe (Tabel 2). În calitate de locații tip acestea au fost dezvoltate din perspectiva transformării lor în spații publice calitative în contextul Chișinăului.

The visited locations and the impressions that they left to the participants were discussed after lunch. The eleven locations were grouped in three different categories: streets, small parks and squares (Table 2). Taken for typical locations, they were developed in terms of their transformation into qualitative public spaces in the context of Chisinau.

Tabel 2: tipologia spațiilor vizitate (format PDF)


Ziua 2 – participanții la atelier / Day 2 – workshop participants

Seara a avut loc prezentarea publică a activității biroului Planwerk din Cluj/România cu participarea lui Eugen Pănescu, urmată de o discuție despre arhitectură și urbanism, despre negocierile cu administrația publică, investitori, rolul societății civile și specificul spațiului public românesc la care au luat parte arhitecți, artiști, filosofi, studenți, reprezentanți ai consiliului Chișinău și a instituțiilor culturale din România.

On the evening, we had a public presentation about the activities of Planwerk from Cluj (Romania), with the participation of Eugen Panescu, followed by a discusion with architects, artists, philosophers, students, representatives of the City Council of Chisinau and cultural institutions from Romania, about architecture, urbanism, the negotiations with the public administration, investors, the role of the civil society and the specificity of the Romanian public space.
Prezentare publică de Eugen Pănescu (Planwerk, Cluj) / Public presentation of Eugen Panescu (Planwerk, Cluj)

https://myspace.com/oberliht.association/music/song/panescu.mp3-94854053-105618182

Inregistrare audio de la conferință urmată de o discuție cu participarea arhitecților, artiștilor și curatorilor, reprezentanților Primăriei Chișinău și a mass-mediei / Audio recording of the conference and of the following discussion with participation of architects, artists, Chisinau City Hall and mass-media representatives

ZIUA 3 / DAY 3

În ziua a treia s-a încercat să se identifice caracterul locațiilor vizitate anterior și să li se ofere un rol / funcție publică distinctă (Tabel 3).

The third day we tried to identify the character of the previously visited places and to offer them a different public role / function (Table 3).

Tabel 3: locații vizitate și caracterul / tipologia lor (format PDF)


Ziua 3 – participanții la atelier / Day 3 – workshop participants


Etapele atelierului și ajustarea lor la scopul acestuia / workshop stages and their adjustment to its purposes

Ulterior s-a lucrat la formularea primului set de criterii (Tabel 4) de cartografiere a spațiilor publice din Chișinău din perspectiva proiectului SPACES și obiectivelor sale.

Later was formulated the first set of criteria (Table 4) for mapping the public spaces in Chisinau from the perspective of the SPACES project and its objectives.

Tabel 4: primul set de criterii (format PDF)

Tabel 5: metode de filtrare a spațiilor (format PDF)


Ziua 3 – participanții la atelier / Day 3 – workshop participants

Interesul grupului s-a îndreptat către spații care nu erau ocupate într-un fel sau altul – spații libere, însă care duceau lipsă de orice fel de amenajare sau grijă și păreau mai curînd părăsite, spații ale nimănui. Astfel, unul din criteriile principale a devenit abandonul, sau ignoranța manifestată de autorități și locuitori pentru unele zone din oraș. Tot aici erau incluse terenurile ce erau folosite într-un singur fel – spațiile monofuncționale, cum ar fi parcările „sălbatice” de automobile.

Un alt criteriu viza posibilitatea formării unor parteneriate cu instituțiile de stat, organizațiile și inițiativele independente, locuitorii sau cu sectorul privat, ce se aflau în apropiere, iar zonele selectate trebuiau, în ultima instanță, să reprezinte interes pentru tinerii din mediul urban, aceștia fiind unul din grupurile noastre țintă.

Spațiile selectate trebuiau să fie de dimensiuni relativ mici, care să permită realizarea unor intervenții vizibile, iar distanța între diferite locații cartografiate nu trebuia să ia mai mult de 10 minute de mers pe jos, astfel încît să permită formarea unei rețele ușor de parcurs.

În cele din urmă am devenit interesați în zone de conflict social; în spații cu elemente contrastante ce s-au format în urma unor politici autoritare de urbanizare specifice anilor ’50 ai secolului trecut; proiecte de construcții noi, dezechilibrate, realizate în ultimii douăzeci ani (drept exemplu pot fi menționate casele de locuit demolate și spațiile verzi defrișate ce contrastează cu noile clădiri pentru oficii din oțel și sticlă); spații în care puteau fi observate diverse procese de negociere între locuitori și investitori sau comercianți, între inițiative independente și autorități, determinîndu-i pe primii să se pronunțe negativ pe marginea unor situații ce promovau inegalitățile și încurajîndu-i să se mobilizeze și să propună alternative unor situații nefavorabile chișinăuienilor; în cele din urmă spații care erau bogate în istorii locale și erau încă prezente în memoria colectivă.

The group got interested in those spaces which weren’t occupied in one way or another, that were free, but lacked any kind of arrangement and care, and seemed to be rather deserted – no man’s lands. Therefor, the abandonment or the ignorance shown by the authorities and inhabitants for some areas of the city became one of the main criteria for mapping. Mono-functional spaces that were used in one single way, such as „wild” parking are, were also included here.

According to another criterion it should become possible to establish partnerships with state institutions, independent organizations and initiatives, inhabitants or with the private sector from that area, while the selected zones should, ultimately, respond to the needs of urban youth as one of our target groups.

The selected spaces should be of relatively small dimensions, where visible interventions could be realized, and the distance between the different mapped locations should not be more than 10 minutes of walk, to allow the formation of a network easy to explore.

Finally, we became interested in areas where various social conflicts were present; in spaces that had contrasting elements formed as a result of the specific authoritarian urban policies from the 50s of the last century; new unbalanced construction projects, built during the last twenty years (as example could be the demolished residential houses and the deforested green areas that contrasted with the newly built office buildings of steel covered with glass); spaces where one could observe different processes of negotiation between the residents and the investors or merchants, between independent initiatives and local authorities, prompting the first ones to comment negatively on the situations which promoted inequality and encouraging them to mobilize and propose alternatives for the situations that could negatively affect the residents in Chisinau; and lastly, in spaces which had a rich local history and were still present in the collective memory.

ZIUA 4 / DAY 4

Pentru a testa primele criterii identificate, s-a mers în teren unde au fost vizitate cîteva locații vechi și unele locații noi.

To test the first criteria that were identified we went to visit some old and new locations.

b3a_web

b3b_web
Locațiile analizate (traseul 2) / Analyzed locations (trip 2)

După masă, aceste criterii au fost definitivate și organizate după priorități, în corespundere cu obiectivele atelierului.

After lunch, these criteria got fixed and organized by priority, according to the objectives of the workshop.

IMG_8224_editat_combinat_web
Ziua 4 – participanții la atelier / Day 4 – workshop participants

Ulterior a fost creat tabelul cu seturile de criterii pentru cartografierea spațiului public din Chișinău (Tabel 6) și elaborat sistemul de acordare a punctelor pentru fiecare criteriu, ceea ce ar fi permis identificarea celor mai potrivite locații cu care să fie posibil de lucrat în viitor. Acest tabel nu stabilește reguli, dar este mai curînd un instrument de ghidare în procesul cartografierii diferitor locații. Fiecare cartograf în parte poate să-l adopte, cum crede că este mai bine, situației reale din teren, iar punctele oferite fiecărui criteriu sînt și ele un rezultat al interpretării subiective a criteriilor din acest tabel.

Next, a table with the sets of criteria for mapping the public space in Chisinau was created (Table 6). As part of the table was developed a scoring system for each criterion, which would allow us to identify the most appropriate locations to work with in the future. This table does not establish any rules, it rather serves as a guiding tool during the mapping of the different locations process. Each cartographer can adopt it to the real situation of the place as he/she thinks it would fit the best, while the given points for each criteria would also be a result of the subjective interpretation of the criteria in this table.

Tabel 6: seturi de criterii conform obiectivelor proiectului (format PDF)
Table 6: sets of criteria according to the project objectives (PDF format)

IMG_8228_web
Ziua 4 – participanții la atelier / Day 4 – workshop participants

ZIUA 5 / DAY 5

În ultima zi a atelierului s-a definitivat  structura și conținutul fișei locului (anexele 1-5), s-a stabilit modalitatea de vizualizare a informației colectate despre fiecare loc cartografiat și de comunicare publică a rezultatelor atelierului.

During the last day of the workshop the structure and the content of the location sheets were fixed (annexes 1-5). It was also established how the collected information about each mapped place will be visualized and how the results of the workshop will be communicated to the publics.

IMG_8235_editat_asamblat_web
Ziua 5 – participanții la atelier / Day 5 – workshop participants

Astfel fișa locului urma să conțină planul locației / incadrarea în centrul orașului / un scurt istoric despre locul cartografiat / fotografii vechi / fotografii recente / problematica identificată / o scurtă explicație a punctelor oferite fiecărui criteriu în parte / potențiali parteneri identificați / descrierea rolului public dorit pentru fiecare locație / observații din teren / punctajul total.

Therefor, the location sheet had to include the site plan / the integration in the center of the city / a brief history about the mapped place / old pictures / recent pictures / identified problematics / a brief explanation of the points that were given to every criteria / identified potential partners / description of the desired public role for each location / field observations / the total score.

Fișa locului (anexele 1-5) / Location sheet (annexes 1-5)

Fișe a locului în format PDF realizate drept exemplu pentru cele cinci locații cartografiate în cadrul atelierului: / The location sheets in PDF format realized as an example for each of the five places mapped during the workshop:
1. spălătoria auto
2. str. Rabbi Țirilson
3. havuzul abandonat
4. Turnul cu apă
5. havuzul din fața Teatrului Rus de Stat A. P. Cehov

Prezentarea rezultatelor atelierului (a criteriilor elaborate și a metodologiei de lucru) s-a propus să fie sub forma acestei pagini web în conexiune cu o hartă google pe care să fie publicate informațiile despre fiecare locație cartografiată.

Odată finisat, întreg procesul de cartografiere și rezultatele lui vor apărea sub forma unei publicații tipărite pentru a fi comunicate public.

The results of the workshop (the developed criteria and the working methodology) has been proposed to be presented on this web page that would be also linked to a google map, where the information of each mapped location will be published.

Once finished, the whole mapping progress and its results will appear as printed publication for being communicated publicly.

ziua5_IMG_8233_editat_web
Ziua 5 – întîlnirea cu Ștefan RUSU / Day 5 – meeting with Stefan RUSU

La finalul zilei ne-am întîlnit cu Ștefan RUSU – artist și curatorul proiectului „Chișinău – artă, cercetare în sfera publică, 2010-2011″, pentru a aborda, împreună, cîteva probleme atinse în cadrul atelierului și pentru a concluziona activitatea grupului. Într-un răstimp de cinci zile, lucrînd în teren și în cadrul unor discuții colective, a fost posibil de identificat mai multe teme și subiecte de actualitate pentru Chișinău, printre care se regăseau accesul redus la apă potabilă în oraș, gradul mare de control al spațiului public de către forțele polițienești, lipsa unor spații verzi în anumite zone, lipsa de transport public în unele cartiere izolate ale centrului istoric și altele. Pe fundalul acestor probleme subiectul Bulevardului Cantemir (alături de str. Sfatul Țării) și prezența sa în planul Urbanistic General al Chișinăului reactualizat în 2007 a devenit unul crucial, ceea ce a determinat întregul grup să-l accepte în calitate de subiect de interes maxim și ne-a determinat să continuăm cercetarea asupra acestui proiect și asupra consecincelor pe care le-ar putea provoca dacă ar fi implementat.

At the end of the day, we met with Stefan RUSU – artist and curator of the project „Chișinău – art, research in the public sphere, 2010-2011″, to discuss, together, the problems revealed through the workshop and to conclude the activity of the group. During five days it was possible to identify several actual for Chisinau subjects and topics through the field trips, and through collective discussion and working sessions. So far the poor access to drinking water in the city, high degree of control of the public spaces by police forces, lack of green spaces in some areas, lack of public transport in some isolated neighborhoods of the historical center and others issues were the ones that attracted our attention. Among these subjects, the issue of Boulevard Cantemir (next to Sfatul Tarii street) and its presence in the General Urban Plan of Chisinau, updated in 2007, became a crucial one, and determined the group to accept it as a matter of high concern and prompted us to continue the research on this project and on the consequences that it might provoke in case it would be implemented.

atelier_cartografiere_nr.06_15.02-22.02_web
Bulevardul Cantemir și str. Sfatul Țării, figurează pe fișele emise de primăria Chișinău / Cantemir Boulevard and Sfatul Tarii street on documents issued by the City Hall (2013)

atelier_cartografiere_1_administrativ_na_12-locatii_web
Locațiile cartografiate de-a lungul axei bd. Cantemir / Mapped locations along the axis of Cantemir Boulevard

Rezultatele cartografierii pot fi consultate pe această hartă google, care va fi actualizată pe parcurs: / The results of the mapping can be found on this google map, which will be periodically updated:

Rezultatele obținute

Principalul rezultat obținut în cadrul atelierului constă în elaborarea criteriilor de cartografiere a unor spații publice din perspectiva problemelor specifice pentru Chișinău și definitivarea metodologiei de lucru (Tabel 7), care ar putea servi drept ghid unor inițiative similare.

Tabel 7: metodologia de lucru în cadrul atelierului de cartografiere (format PDF)

Datorită atelierului de cartografiere au putut fi identificate diverse abuzuri ce crează inegalități și care marcheaza spațiul public chișinăuian. Această activitate a servit drept cadru de dezvoltare a unor metode noi de lucru în teren, de comunicare cu diverse grupuri și de identificare a unor soluții pentru rezolvarea conflictelor existente. În acest proces de negociere sînt invitați să se implice atît grupurile independente de specialiști și asociațiile obștești, cît și administrația publică locală, locuitorii și reprezentanții businessului.

Următorii pași

Atelierul de cartografiere a spațiului public pune bazele unui grup de inițiativă pentru spațiile publice din Chșinău – o platormă interdisciplinară de studiu și cercetare, care își va desfășura activitatea sub forma unei rezidențe pentru artiști, arhitecți/urbaniști, activiști, sociologi, antropologi și istorici, a unui grup de lectură în conexiune cu o bibliotecă virtuală și a unor publicații tipărite, și va avea drept scop să educe noi competențe la tineri specialiști, pe de o parte, iar pe de altă parte să sensibilizeze opinia publică și autoritățile locale în vederea recuperării, protejării și dezvoltării spațiilor publice din Chișinău.

Vladimir US

The obtained results

The main outcome of the workshop is the developed set of criteria for mapping of public spaces in terms of specific for Chisinau problems, along with the completed working methodology (Table 7), which could serve as a guide for similar initiatives.

Table 7: metodologia de lucru în cadrul atelierului de cartografiere (format PDF)

Due to the mapping workshop we could identify various abuses leading to inequalities that are present in Chisinau public space. This activity served as a frame for developing new working methods out in the city, strategies of communication with different groups and  helped us to identify new  proposals for solving the existing conflicts. As part of this process of negotiation independent groups of specialists along with nongovernmental organizations, but also local public authorities, inhabitants and representatives of the business are invited to take part and get involved more actively.

The next steps

The mapping of public space workshop sets up an initiative group for Chisinau’s public space – an interdisciplinary platform for education and research, which will develop its activity as a residency for artists, architects and urban planners, activists, sociologists, anthropologists and historians, as a reading group linked to a virtual library and through printed publications. It will aim, on one hand, to train and offer new skills to young professionals, and on the other hand, to raise the public awareness and persuade the local authorities of the need to recover, protect and develop the public spaces in Chisinau.

Vladimir US

– – –

Atelierul de Cartografiere a Spațiului Public din Chișinău a fost organizat în cadrul proiectului SPACES al Uniunii Europene. Proiectul SPACES este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Cultural al Parteneriatului Estic.

Proiectul SPACES (Zone Publice Durabile pentru Cultura în Tarile din Est) aduna la un loc artisti si lucratori din domeniul culturii din patru tari ale Parteneriatului Estic, Armenia, Georgia, Moldova, Ucraina, care se preocupa de reprezentarea unor subiecte sociale specifice pentru spatiile publice din orasele lor. Proiectul mai are drept scop fortificarea scenei independente de arta si cultura din aceste tari.

Cuvintul cheie este dezvoltarea capacitatii – de la dezvoltarea unor pozitii ferme de pe care de lansat un proces de negociere cu agentii guvernamentali pina la procese de autoinstruire, imbunatatire a contactului cu societatea civila si publicul, si identificarea unor noi spatii unde arta si cultura pot avea loc. Intrebarea principala este: Cum prin arta si cultura sa recistigam noi spatii pentru cetateni, in special pentru tineri? In cadrul proiectului SPACES vor fi organizate si desfasurate evenimente artistice participative in spatiul public din cele patru tari. Procese de lucru in retea, cercetare sociologica si dezbateri pe marginea policiticilor culturale vor acompania aceste evenimente. O intelegere mai buna a rolului pe care il poate avea arta si cultura vizavi de spatiul public in spatiile post-comuniste, un sprijin mai puternic acordat scenei independente, noi concepte de guvernare culturala in regiune vor fi citeva din rezultatele proiectului SPACES.

The Mapping of Public Space in Chisinau workshop was organized in the frame of the EU project SPACES. The SPACES project is financed by the European Union through the Eastern Partnership Culture Programme.

SPACES project (Sustainable Public Areas for Culture in Eastern Countries) assembles artists and cultural workers in four Eastern partner countries, Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, who aim at reflecting societal issues in the public realm of their city. It also aims at strengthening the independent art and culture scene.

The key word is capacity building – from developing a better standing in negotiations with governmental agencies, to processes of self-learning, increasing contact with civil society audiences, and finding new spaces where art and culture can take place. The core question of the project: How can art and culture regain public space(s) for citizens, especially for young people? SPACES will curate and carry out participatory art events in public spaces in the four countries. Processes of networking, social research and policy debates will accompany the in situ events. A better understanding of the role culture and art can play with regard to public space in post communist spaces, a stronger lobby for the independent scenes, new concepts for cultural governance in the region: these are some of the SPACES results.

http://www.spacesproject.net