11 iulie 2009 / July 11, ARThotel, Chișinău
prezentare publică cu participarea lui Thomas LUNDH și Xeniei NIKOLSKAYA, Fargfabriken / public presentation
http://arthotel.oberliht.com/2009/07/11/noi-topologii-urbane-new-urban-topologies

NOI TOPOLOGII URBANE este un proiect ce vizează schimbul informal de cunoştinţe şi înţelegere între organizaţii independente şi indivizi, cum ar fi urbanişti, ecologisti, sociologi, artiști, arhitecți, activiști, etnologi – care se înscriu în domeniul nostru de interes, creînd o reţea de contacte la nivel informal între diferite grupuri pentru a împartăși idei, compara situația urbană şi a discuta despre posibilitățile din viitor.

Urbanismul – studiul oraşelor, contextului lor geografic, economic, politic, social şi cultural, precum şi a impactului pe care îl exercită acesta asupra mediului urban – întotdeauna a fost o sursă importanta de inspiraţie pentru arta contemporană. Scopul proiectului este de a colecta cunoștințe şi experienţe acumulate în diferite ţări şi de a pune întrebări şi a găsi, probabil, soluţii pentru o societate ce se dezvoltă împreună cu arta contemporană.

NEW URBAN TOPOLOGIES is a project about informal exchange of understanding and knowledge between independent organisations and individuals, like urban planners, environmentalist, social scientist, artists, architects, human right activists and ethnologists – within our field of interest, create a network of informal contacts among different groups. Share the knowledge, compare urban situation and discuss the possible futures.

Urbanism – the study of cities, their geographic, economic, political, social and cultural environment, and the impact of all these forces on the built environment – always was a  very important source for  contemporary art inspiration. The aim of the project is to collect the knowledge and experience from different countries and put up the questions and probably find the solution for society developing with the help of contemporary art.

OBIECTIVELE PROIECTULUI / PROJECT’s OBJECTIVES

Obiectivul principal al proiectului este pornirea unui proces în cadrul căruia Färgfabriken, în colaborare cu partenerii săi, să iniţieze o discuţie referitor la problemele şi posibilităţile celor două oraşe, într-un interval de timp scurt, dar intens. Un aspect important al acestui proiect este crearea de noi contacte şi noi condiţii pentru schimbul de experienţă.

„În colaborare cu partenerii noştri, vrem să identificăm o serie de arii geografice interesante pentru dezvoltare şi/sau pentru discuţie generală şi rezolvare de probleme. Scopul nu e de a prezenta soluţii sau răspunsuri complete, dar de a evidenţia diferite moduri de a trata şi discuta probleme complexe. Credem că este interesant să adunăm diferite tipuri de actori; să organizăm, de exemplu, întâlniri între activiştii angajaţi şi sectorul public. Rezultatele trebuie adunate, analizate şi demonstrate în diferite contexte, cum ar fi cel al unei prezentări sau expoziţii. Scopul nostru este şi de a putea reflecta procesul în materiale tipărite, de genul unei cărţi sau unui dosar. Partenerii noştri au mare nevoie de o metodă de a realiza proiecte şi a propune idei pentru politicieni, proprietari de terenuri, companii de construcţii şi pentru publicul interesat. Dacă procesul public ar fi făcut mai accesibil prin vizionări, idei şi naraţiuni despre cum s-ar putea dezvolta fiecare oraş, se vor implica mai mulţi oameni.”

The main objective of New Urban Topologies project is to start a process where Färgfabriken, in collaboration with participating partners, initiate a discussion about problems and possibilities in the two cities, during a short but intense time period. An important aspect of this project is to create new contacts and new conditions for exchange of experience.

„In collaboration with our partners we want to identify a number of geographical areas interesting for development and/or general discussion and problem solving. The purpose is not to deliver complete solutions or answers, but to point out different ways of addressing and discussing complex matters. We believe that it is interesting to gather different types of actors; to create meetings between engaged activists and the public sector for example. A foundation will be laid for communication between different groups and with the public. The results are to be gathered, analyzed and shown in different contexts, like in a presentation or exhibition. Our purpose is also to be able to show the process in print, like a book or folder. There is a great need amongst our partners for a method for executing projects and initiating ideas towards politicians, landowners, construction companies and an interested public. By making a complex process more accessible though visualizations, claims and stories about how each city could develop, more people will be engaged.”

FARGFABRIKEN

Din anul 2001 Färgfabriken – spațiu de artă bine cunoscut pe plan internațional – dă dovadă de o experienţă reuşită în conducerea proiectului Stockholm at Large referitor la posibilul viitor pentru orașul Stockholm. Proiectul în format de atelier de lucru, în care au fost invitaţi politicieni, companii de construcție, arhitecți, studenţi, cercetători şi urbanişti, s-a axat pe probleme referitoare la dezvoltarea orasului Stockholm într-o perspectivă de 30 ani. Acest proiect a atras mai mult de 25 000 de vizitatori şi a condus la inițierea unui nou curs de studiu la Școala Regala de Arhitectură.

Since 2001 Färgfabriken – well-known international art space – has the successful experience of running the project about possible futures for Stockholm that called Stockholm at Large. Project in the format of workshop – where were invited politicians, construction companies, architects, students, researchers and urban planners – worked on issues dealing with Stockholm city future from a thirty-year perspective. This project attract more then 25 000 visitors and has led to a new course at the Royal School of Architecture.

13-15 octombrie 2010 / October 13-15Noi topologii urbane în Chişinău / New Urban Topologies in Chisinau
http://chiosc.oberliht.com/2010/10/13/new-urban-topologies

Evenimente culturale în piaţa centrală, vile ecologice, competiţii de arhitectură, teleferice şi reînnoirea uzinelor învechite de pe malul rîului. Astea sunt visele tinerilor din Chişinău atunci când vine vorba de viitorul oraşului lor.

În perioada 13-15 octombrie 2010, Asociaţia Oberliht, împreună cu centrul suedez pentru artă contemporană şi arhitectură Färgfabriken au organizat, la Chişinău, un program numit „Noi topologii urbane”. Printre participanţi s-au numărat reprezentanţii Primăriei, arhitecţi şi urbanişti din Stockholm şi Chişinău, precum şi studenţi de la universităţile locale şi tineri artişti. Intenţia acestei iniţiative a fost de a compara observaţiile şi, astfel, a identifica modalităţi de a consolida valorile pozitive şi de a găsi soluţii pentru provocările cu care se confruntă actualmente Chişinăul. Participanţii au vizitat o serie de teritorii, spaţii şi monumente din oraş, pentru a provoca discuţii şi noi idei în cadrul grupului. Scopul era de a identifica şi cartografia punctele nevralgice care trebuiau discutate şi analizate de un grup care includea experţi internaţionali ce-şi puteau împărtăşi cunoştinţele şi puteau proiecta noi posibilităţi pentru oraş. Mai târziu, rezultatele urmau să fie transmise agendei publice a oraşului şi tuturor celor interesaţi de soarta Chişinăului. Printre locurile alese s-au numărat proiectul CHIOSC al Asociaţiei Oberliht şi scuarul în care a fost instalat APARTAMENTUL DESCHIS, Memorialul Eternitate, spaţii informale pentru artă stradală şi subculturi de la periferiile oraşului, blocuri sovietice cu multe etaje, lacul secat din parcul Valea Morilor, noile case rezidenţiale de lux şi Centro 73, primul centru socio-cultural din Moldova amplasat într-un squat, situat într-o clădire cu statut de monument istoric, ameninţată de demolare. Pe baza prezentărilor şi discuţiilor s-au format trei teme generale. În cadrul unui atelier organizat la universitate, fiecare temă a fost discutată şi analizată de grupuri separate formate atât din suedezi, cât şi din moldoveni.

Cultural events at the main public square, ecological villas, architectural competitions, an aerial cableway and a renewal of the old plants by the riverbanks. This is what the young people of Chişinău dream of when it comes to the future of their city.

On 13–15 October 2010 Oberliht Association in conjunction with the Swedish center for contemporary art and architecture Färgfabriken actualized a program named “New Urban Topologies” in Chişinău. Among the participants were city hall representatives, architects, and urban planners from Stockholm and Chişinău as well as students from local universities and young artists. The aim of the initiative was to compare notes and by doing so identify ways to strengthen positive cultural values and transform the challenges that Chişinău is currently facing. The participants visited a number of areas, places and monuments throughout the city in order to generate a discussion and new thoughts within the group. The idea was to identify and map neuralgic points that needed to be discussed and analyzed by a group that included international experts who could share their knowledge and project future possibilities for the city. Later on, the findings could then be transmitted to the public agenda of the city and all those interested in Chişinău’s future. Among the chosen sites were the Kiosk project of Oberliht Association at the square where the FLAT SPACE is installed, Eternity Memorial, informal spaces for street art and subculture in the city’s outskirts, multi-storey Soviet buildings, the dried out lake in Valea Morilor park, new residential luxury housing and Centro 73­––the first squatted socio-cultural center in Moldova, situated in a landmark building threatened by demolition. On the basis of the presentations and the mutual discussions, three general topics emerged. Within the frames of a workshop at the university each theme was subsequently discussed and developed by separate groups, including both Swedes and Moldavians.

PROGRAM

13 octombrie, 2010 / October 13
17:00-20:00 Seminar public / Public Seminar
Primăria Municipiului Chișinău, et. 2, sala consiliului nr. 13 (bd. Ştefan cel Mare 83, Chișinău)

14 octombrie, 2010 / October 14
10:00-14:00 Tur al orașului (Chișinău, locații diferite) / Field trip by bus (Chisinau, different locations)

1. SCUARUL din STR. BUCUREȘTI 68 /  THE SQUARE at BUCURESTI STR. 68
2. COMPLEXUL MEMORIAL “ETERNITATE” / MEMORIAL
3. BD. DACIA / BOULEVARD
4. PORȚILE ORAȘULUI / THE CITY GATES
5. STR. UZINELOR
6. SECTORUL CIOCANA / DISTRICT
7. BD. MOSCOVA / BOULEVARD
8. COMPLEXUL MEMORIAL „FECIORILOR PATRIEI – SFÎNTĂ AMINTIRE” / THE MEMORIAL COMPLEX
9. ORAȘUL SUBTERAN / SUBTERRANEAN CITY
10. TERENUL DE LÎNGĂ CIRC / TERRAIN NEAR THE CIRCUS
11. SUB POD (lîngă CIRC) / UNDER THE BRIDGE
12. RÎUL BÎC / RIVER
13. ANSAMBLUL CU SCULPTURI de la BARIERA SCULENI „Rugina & Co” / OPEN AIR SCULPTURE PARK
14. PARCUL „VALEA MORILOR” / THE PARK
15. CENTRO 73 – CENTRU SOCIO-CULTURAL / SOCIO-CULTURAL CENTER

14 octombrie, 2010 / October 14
15:00-17:00 Lucru colectiv în ateliere (participantii la proiect) / Workshop (project participants)
subiecte identificate / identified issues:

1. SPATIUL PUBLIC PENTRU OAMENI / PUBLIC SPACE FOR PEOPLE

– arta in spatii publice / art in public spaces
– un oras pentru toata lumea / city for everybody
– locuri de intilnire / meeting places
– oameni ca si resursa / people as a resource

2. ISTORIA ORASULUI – PRIVIRI IN VIITOR / CITY OF HISTORY – LOOKING INTO THE FUTURE

– arhitectura noua / new architecture
– protectia patrimoniului / heritage preservation
– regenerarea zonelor industriale / regeneration of industrial areas
– sa intoarcem ce s-a pierdut / bringing back what we have lost
– valori pentru Chisinau / values for Chisinau

3. ECOLOGIA RESURSELOR / ECOLOGY OF RESOURCES

– gradinarit urban / urban gardening
– utilizarea energiei regenerabile / use of renewal energy
– spatii verzi / green spaces
– reducerea poluarii (aer, apa, sol, sunet) / reduction of pollution (air, ground, water, sound)
– reciclare / recycling
– arhitectura ce pastreaza mediul / environmentally friendly architecture

4. INFRASTRUCTURA / INFRASTRUCTURE

– transportul public / public transport
– infrastructura drumurilor (camioane, biciclete, poduri) / road infrastructure (trucks, bicycles, bridges)
– noua infrastructura culturala / new cultural infrastructure
– locuinte accesibile / accessible housing
– conexiuni proaste intre cartiere / bad connections between districts

15 octombrie, 2010 / October 15
10:00-13:00 Lucru colectiv în ateliere (participantii la proiect) / Workshop (project participants)

29 octombrie, 2010 / October 29 | Galeria Y / Gallery, Minsk, Belarus
Lucru colectiv în ateliere (participantii la proiect) / Workshop (project participants)

14 aprilie 2011 / April 14 | Conferința | Chişinău: Viziuni şi discuţii despre un oraş în schimbare, ICR Stockholm / Conference |  Chisinau: Visioner och samtal om en stad i omvandling, Romanian Cultural Institute, Stockholm
http://chiosc.oberliht.com/2011/04/09/noi_topologii_urbane-chisinau

Noi Topologii Urbane – lansarea publicației / New Urban Topologies – launch of the publication

descarcă versiunea PDF / download the PDF version

MULȚUMIRI / THANKS
Primăria Municipiului Chișinău / Chisinau City Hall
Universitatea de Stat din Moldova / Moldova State University
Institutul Cultural Român din Stockholm / Romanian Cultural Institute in Stockholm
Institutul Suedez / Swedish Institute

foto/photo: Vladimir US