Apel către toată lumea!

Te invităm să desenezi o hartă a oraşului tău. Ca locuitor care trăieşte, munceşte şi se joacă aici în fiecare zi, ştii cum stau treburile prin zonă, sau cum nu prea stau, ce-ţi place sau ce nu îţi place.

Şi anume, te invităm să însemni pe hartă impresiile tale cu privire la disponibilitatea spaţiului public în oraşul tău. Care e spaţiul public şi care e cel privat? Cum a evoluat această distincţie de-a lungul timpului? Eşti invitat să îţi exprimi opinia despre ce alte funcţii ar putea îndeplini oraşul Chişinău şi ce alte roluri ar putea avea spaţiul public, atît pentru tine cît şi pentru restul societăţii.

Prin crearea propriei hărţi a oraşului şi prin exprimarea gândurilor tale cu privire la concurenţa dintre spaţiul public şi cel privat, le vei spune altora ce te preocupă referitor la acest loc. Putem transmite unii altora istorii trecute sub tăcere, realităţi cotidiene şi posibile idei despre viitor, cartografiind, prin desene şi scrieri impresiile noastre despre Chişinău.

Ia această hartă, înseamnă pe ea notele tale, şi întoarce-o la APARTAMENT-ul DESCHIS de pe adresa: str. Bucureşti 68/1, Chişinău sau expediază-o prin poştă către sediul Asociaţiei Oberliht la adresa: Asociaţia Tinerilor Artiști Oberilht / str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chişinău, MD-2028.

Acest efort de cartografiere va fi arhivat sub forma unei colecţii de hărţi ale oraşului intitulate „Însemnările Cetăţenilor pentru un Atlas al Spaţiului Public din Chişinău” ca parte a proiectului CHIOȘC, http://chiosc.oberliht.com. Iniţiativa aparţine Asociaţiei Tinerilor Artiști Oberliht în colaborare cu AREA  Chicago – revistă de artă şi politică din Chicago, SUA. AREA Chicago editează reviste, hărţi şi organizează evenimente care ajută locuitorii unui oraş să se cunoască în vederea stabilirii unor platforme de interese comune.

Acest proiect este inspirat din activitatea de cartografiere realizată de către AREA Chicago sub denumirea de „Însemnările Cetăţenilor pentru un Atlas al oraşului Chicago”, în care au fost colectate, expuse şi publicate sute de hărţi ale oraşului. Pentru detalii vizitează: http://oberliht.com sau http://areachicago.org

Proiectul „Însemnările Cetăţenilor pentru un Atlas al Spaţiului Public din Chişinău” este susţinut de CEC Artslink (http://www.cecartslink.org) şi Fundaţia Culturală Europeană (http://www.eurocult.org).

Calling everyone!

You are invited to make a map of your city. As a resident who lives, works and plays here everyday, you know how things work here, how they don’t work, what you love and what you hate.

Specifically you can map your impressions about the availability of public space in your city. What space is public and what is private? How has this changed over time? You are also invited to express yourself about how Chişinău could function differently and what other possible roles public space could have for you and for the rest of the society.

By making your own map of the city and by showing your thoughts on the competition between public and private space, you will tell others what matters about this place. We can all learn from each other about hidden histories, everyday realities and possible futures as we map out through drawing and writing our impressions of Chişinău.

Take this map, make your mark on it, and return it to the FLAT SPACE run by Moldova Young Artists Association Oberliht at this address: str. Bucureşti 68/1, Chişinău or mail it to Moldova Young Artists Association Oberliht  at this address: str. Gh. Asachi 53/1, lit. “A”, Chişinău, MD-2028.

This mapping effort will be archived in a collection of maps of the city entitled “Notes for a People’s Atlas of Public Space in Chişinău” as part of CHIOȘC project: http://chiosc.oberliht.com. It has been initiated by Moldova Young Artists Association Oberliht in collaboration with AREA Chicago, an arts and politics magazine in Chicago (USA). AREA Chicago produces magazines, maps, and events that help people in the city connect with each other and find common ground.

This project has been inspired by the mapping work of AREA Cahicago known as “Notes for a People’s Atlas of Chicago” in which hundreds of maps of the city have been collected, exhibited and published. For more information visit http://oberliht.com or http://areachicago.org

Notes for a People’s Atlas of Public Space in Chişinău project is supported by CEC Artslink (http://www.cecartslink.org) and European Cultural Foundation (http://www.eurocult.org).

În luna mai 2010, doi colaboratori ai revistei AREA Chicago (SUA) au vizitat Chişinău (Moldova) pentru a contribui la efortul Asociaţiei locale Oberliht de a crea un dialog cu privire la spaţiul public din oraş, concentrat în special pe spaţii de cultură şi locuri de conflict între privatizare şi interesul public. În ultimii 5 ani, Dave PABELLON şi Daniel TUCKER s-au ocupat de „Însemnările cetăţenilor pentru un Atlas al oraşului Chicago” unde s-au folosit de reţeaua aferentă revistei AREA Chicago pentru a distribui şi aduna hărţi ale oraşului Chicago întocmite de locuitorii oraşului, concentrânduse pe consemnarea unei geografii de istorii ascunse şi pe viziuni pline de imaginaţie pentru viitorul oraşului în formă cartografiată. Acest proces şi tehnică au fost adaptate la alte 12 oraşe din afara Chicago-ului, având în vedere că locuitori din oraşe ca Pittsburgh (SUA), până la Granada (Spania) şi Zagreb (Croaţia) au constatat că aceste metode demarate în Chicago sunt utile pentru o participare publică creativă, pentru realizarea unei sesiuni de dialoguri şi dezbateri cu privire la legătura dintre urbanism şi experienţele zilnice şi cunoştinţele oamenilor. Asociaţia Oberliht a adaptat acest proces la contextul local al Chişinăului prin intermediul unui grup de tineri artişti care s-au arătat intereați de disponibilitatea spaţiului public din oraş, prin două proiecte pe termen lung, unul intitulat INTERVENȚII (2006-08) şi CHIOȘC (2009-2010).

 

In May 2010, two contributors to the magazine AREA Chicago (USA) visited Chisinau (Moldova) to contribute to the effort by the local Oberliht Association to create dialogue about public space in the city, especially focused on spaces for culture and places where conflict between privatization and public interest conflict. For the last 5 years Dave Pabellon and Daniel Tucker have developed “Notes for a People’s Atlas of Chicago” where they have utilized the network associated with AREA Chicago to
distribute and collect maps of Chicago made by the people of the city, focusing on recording the geography of hidden histories as well as more imaginative visions for the future of the city in map form. This process and technique has been adapted to 12 other cities outside of Chicago, as people in places ranging from Pittsburgh (USA), to Granada (Spain) and Zagreb (Croatia) have found these methods initiated in Chicago to be useful in creating creative public participation, dialogue and debate about the connection between city planning and everyday people’s experiences and knowledge. This process has been adapted to the local context of Chisinau by Oberliht Association, a group of young artists who have concerned themselves with the availability of public space in the city through two long-term projects, one called Interventii (2007-08) and CHISOC (2009-2010).