PETIȚIE: Cinematograful Gaudeamus nu trebuie demolat! / Скажем НЕТ разрушению кинотеатра Гаудеамус!

img_7919_800px

– – – читайте ниже на русском – – –

RO

SEMNEAZĂ PETIȚIA! Spune NU demolării Cinematografului Gaudeamus!

La 1 februarie 2016, viceprimarul Nistor Grozavu a anunțat că în locul cinematografului Gaudeamus se propune o nouă construcție – un bloc rezidențial cu 14 etaje.

Reprezentanții primăriei ne asigură că noua construcție va fi dotată cu săli de cinematograf și alte spații publice.

Chiar dacă proiectul nu a fost avizat încă de Consiliul Municipal Chișinău și construcția nu are autorizație, în vara anului 2016 compania SC „Cristivlad” căreia îi aparține terenul, a anunțat deja printr-un panou informativ despre vânzarea apartamentelor în viitorul bloc.

La 19 august 2016, Primăria Chișinău a autorizat demolarea cinematografului pentru viitoarea construcție. Argumentul de bază este că acest teren este în proprietate privată și din acest motiv proprietarul este în drept să utilizeze terenul după propriile considerente.

La 24 septembrie au avut loc consultații publice, inițiate de un grup de consilieri municipali, la care au participa cetățeni, consilieri municipali, activiști, reprezentanți ai mediului cultural, dar și Nicolae Drăgan, reprezentantul companiei „Cristivlad”.

Nicolae Drăgan a explicat că decizia de a demola cinematograful are drept motiv principal nerentabilitatea acestuia. Totodată, dl. Drăgan a promis că nu va începe demolarea dacă se identifică o altă soluție și a acceptat să participe la dialog cu specialiști, autorități, consilieri municipali și societatea civilă.

Considerăm că aceasta este o oportunitate de a ne face auziți și de a exprima poziția noastră pentru a salva cinematograful Gaudeamus.

Cinematograful Gaudeamus trebuie să rămână intact din următoarele considerente:

Infrastructura culturală lipsește în Chișinău, iar rețeaua de cinematografe a scăzut de la un număr de 14 cinematografe la doar 4 cinematografe active din care doar două prezintă filme necomerciale. Împreună cu cinematograful Odeon, Gaudeamus este unicul loc în care se putea privi filme necomerciale, se derulau zilele filmelor naționale care erau vizionate de spectatori numeroși. Rețeaua de cinematografe existentă la moment în Chișinău propune doar filme comerciale, cu bilete scumpe care nu sunt accesibile pentru o mare parte din locuitorii capitalei. Festivalurile de film, tinerii producători de film duc lipsă de spațiu unde își pot proiecta producțiile. Este inadmisibil și imoral pentru o capitală de 800,000 locuitori să rămână un singur spațiu de proiecție de filme.

– Cinematograful Gaudeamus face parte din patrimoniul arhitectural al lui Valentin Voițehovschi, un arhitect de origine poloneză care a proiectat în orașul Chișinău numeroase clădiri rezidențiale, administrative, culturale. Lucrările lui îmbină arhitectura social-modernistă cu elemente clasice și folcloristice. Patrimoniu înseamnă nu doar conace și vile urbane din sec. XIX, ci și clădirile create cu 50-60 ani în urmă. În pofida conotațiilor politice, noi, cetățenii de astăzi suntem cei care oferim sens clădirilor, iar în Cinematograful Gaudeamus vedem în primul rând o instituție culturală care trebuie să-și continue funcțiile necăutând la decorațiile politice. Consider[m oportună includerea clădirii cinematografului Gaudeamus în registrul Monumentelor de importanță locală.

Susținerea financiară a cinematografului. În cadrul discuțiilor publice din 24 septembrie, consilierul Municipal Alexandr Odințov a propus examinarea posibilității alocării unor fonduri din bugetul municipal pentru menținerea cinematografului. De asemenea s-ar putea apela și la alte fonduri și să fie organizată o campanie de promovare a cinematografului și a evenimentelor care ar putea aduce fonduri suplimentare pentru funcționarea cinematografului.

În acest context devine necesară promovarea unor abordări sistemice față de infrastructura și politicile culturale din Chișinău. Orașul încă nu dispune de o strategie culturală ce ar stabili prioritățile de finanțare publică a instituțiilor și inițiativelor culturale, direcțiile de investiții în infrastructura culturală. Direcția Cultură a primăriei mun. Chișinău nu are încă un program de granturi și finanțare a inițiativelor culturale independente. Aceste lucruri ar permite planificarea unor activități culturale, oferirea posibilității pentru organizațiile și inițiativele culturale să obțină resurse pentru a desfășura activități, inclusiv în spații precum Cinematograful Gaudeamus.

Credem că e absolut necesar ca Consiliul Municipal Chișinău să ceară Direcției Cultură elaborarea, în colaborare cu societatea civilă, cetățenii și mediul de experți a unei strategii culturale pe termen mediu și lung (5-10 ani) în baza principiilor echității, incluziunii, transparenței.

Interesele cetățenilor. Primăria Chișinău și consilierii municipali sunt cei care trebuie să reprezinte interesele cetățenilor, iar în cazul de față în interesul întregii comunități este funcționarea cinematografului în care se derulau filme alternative, naționale, la care aveau acces toate categoriile de cetățeni. Construcția unui bloc locativ servește doar interesele investitorilor și a celor ce își vor putea permite procurarea unui apartament nou. Locuitorii orașului Chișinău doresc infrastructură culturală, acces la cultură și respectarea bunurilor și intereselor comune.

Din punct de vedere urbanistic amplasarea a 2 blocuri cu 14 nivele ar bloca traficul in zona Telecentru și ceea ce-i mai grav, ar demola unicul spațiu public care mai poate fi amenajat drept un centru al cartierului Telecentru. Zona cinematografului Gaudeamus Cinema reprezintă unicul spațiu public de la Telecentru, care ar putea oferi o alternativă de recreere, petrecere a timpului liber, participare la activități culturale, practicarea sportului (vezi zona Memorialului), fără să fie nevoie să te deplasezi în centrul orașului – este unica zonă care ne-a mai rămas și ar trebui să o păstrăm așa, și să o dezvoltăm în sensul unui spațiu public multifuncțional. Amplasarea unui bloc în locul cinematografului ar sufoca această zonă și ar anula posibilitatea dezvoltării ei ulterioare în sensul menționat mai sus. Provocarea cea mare este cum să decentralizăm orașul Chișinău, să avem cartiere active cu spații multifuncționale amenajate corespunzător.

Zona Telecentru este deja suprasaturată de blocuri locative. De exemplu, în imediata apropiere a cinematografului, pe str. V. Alecsandri cu doi ani în urmă a fost dat în exploatare un complex de blocuri rezidențiale (compania de construcții Gonvaro Com), iar între str. Gh. Asachi și șos. Hîncești recent a început construcția unui altui complex de blocuri (compania Dansicons). Totodată, conform datelor oferite de Biroul de Statistică, în anul 2015 au fost vândute doar 30% din apartamente din majoritatea blocurilor. În circumstanțele în care populația orașului se diminuează, iar blocurile noi construite stau cu 70% nevândute, nu există nici o necesitate de a construi alte blocuri noi.

Schimbarea Planului Urbanistic Zonal. Pentru a autoriza construcția acestui bloc este necesară schimbarea PUZ-ul care prevede construcția unui nod rutier de la cercul giratoriu de lângă cinematograf ceea ce ar facilita deplasarea în această zonă. Dacă acest nod nu se va construi, iar pe lângă aceasta va mai apărea un bloc, atunci zona va fi supraaglomerată pentru ani buni înainte.

Cinematograful – proprietate privata? La moment terenul pe care se află cinematograful se află în proprietatea privată a companiei „Cristivlad”. Solicităm ca organele competente (Curtea de Conturi, Centrul Național Anticorupție) să verifice în ce condiții și dacă au fost respectate toate prevederile legale atunci când cinematograful a fost transferat din proprietate publică în proprietate privată.

Sarcina pusă pe zonă. O construcție nouă implică infrastructură de apă, canalizare, gaze naturale, mijloace de transport, ceea ce pune o sarcină adițională pe structurile existente. Nu s-a făcut nici un studiu de fezabilitate ce demonstrează că zona respectivă este în stare să reziste unui nou volum de solicitări. Totodată, blocurile planificate aici, cât și altele care au apărut în zonă, nu prevăd infrastructură socială și publică, nu sunt construite grădinițe, școli, instituții medicale noi, ci iarăși va constitui o sarcină suplimentară pe instituțiile deja existente.

RU

Скажем НЕТ разрушению кинотеатра Гаудеамус!

1 февраля 2016 года вице-примар Нистор Грозаву заявил, что на месте нынешнего кинотеатра Гаудеамус собираются строить 14-этажное здание.

Представители примэрии утверждают, что в этом здании будут располагаться как кинозалы, так и другие общественные помещения.

Несмотря на то, что проект еще не был апробирован Муниципальным советом и нет авторизации на строительство, летом 2016 года компания «Cristivland», которой принадлежит площадь, уже с помощью информационного пано начала рекламировать продажу квартир в будущем доме.

19 августа 2016 примэрия Кишинэу авторизировала снос кинотеатра ради многоэтажки. Основным аругментом явился тот факт, что площадь под кинотеатром находится в частной собственности и поэтому собственник в праве использовать эту землю на свое усмотрение.

24 сентября состоялись публичные слушания, инициированные группой муниципальных советников. В слушаниях приняли участие граждане, советники, активисты, представители мира кинематографа, а также Николае Дрэган – представитель фирмы-застройщика.

Николае Дрэган пояснил, что основная причина сноса кинотеатра – его нерентабельность. Также г-н Дрэган пообещал, что не начнет снос, если найдется другое решение и согласился пойти на контакт со специалистами, властями, мунсоветниками и гражданским обществом.

Мы считаем, что это возможность сделать так, чтобы нас услышали и выразить нашу позицию за спасение кинотеатра Гаудемус.

Подпишись за спасение кинотеатра Гаудеамус!

Кинотеатр Гаудеамус должен остаться нетронутым по следующим причинам:

В Кишиневе отсутствует инфраструктура культуры, а сеть кинотеатров сократилась с 14 до всего 4 действующих, из которых всего в 2-х показывают некоммерческое кино. Наряду с кинотеатром Odeon, кинотеатр Гаудеамус является местом, где еще можно посмотреть некоммерческие фильмы, где устраивают дни национального кино. Сегодня сеть кинотеатров в Кишиневе предлагает только коммерческое кино по дорогим билетам, недоступным для большинства жителей столицы. А кинофестивали и молодые кинорежиссеры не имеют места, где могут показывать свою продукцию. Поэтому оставить в столице с 800 000 населения всего один такого рода кинотеатр (Odeon) – это аморально и недопустимо. 

Кинотеатр Гаудеамус является частью архитектурного наследия Валентина Войцеховского – архитектора польского происхождения, спроектировавшего для Кишинева множество административных зданий и зданий культурного назначения. Его творения сочетают в себе социо-модернистскую архитектуру с элементами классики и фольклора. Культурное наследие – это не только виллы и усадьбы 19 века, но и здания, построенные всего 50-60 лет назад. В отличие от заявлений наших политиков, мы, граждане, не придаем политического значение зданиям, а в здании кинотеатра Гаудеамус прежде всего видим учреждение культурного типа, которое должно продолжать свою деятельность вне зависимости от политических перипетий. Мы считаем необходимым включить здание кинотеатра Гаудеамус в Регистр памятников местного значения.

Финансовая поддержка кинотеатра. В рамках публичных обсуждений от 24 сентября советник Александр Одинцов предложил рассмотреть возможность выделения фондов из муниципального бюджета для сохранения здания Гаудеамус. Также можно обратиться и к другим фондам и устроить кампанию по продвижению кинотеатра, а также различных мероприятий, которые смогут собрать дополнительные средства, необходимые для его функционирования. Здесь необходимо понимать, что нужно промовировать системный подход к инфраструктуре и культурной политике Кишинева. У города еще нет культурной стратегии, которая бы установила приоритеты общественного финансирование культурных учреждений и инициатив, а также направлений вложения средств в культурную инфраструктуру. Дирекция по культуре при примэрии мун. Кишинэу не имеет пока что программы по грантам и финансированию независимых инициатив. А это бы позволило планировать культурные мероприятия, дало бы возможность культурным организациям получать средства для проведения своих кампаний, в том числе и в зданиях, подобных кинотеатру Гаудеамус. Мы считаем, что Муниципальный совет должен требовать у Дирекции по культуре выработки (совместно с общественностью и экспертами) культурной стратегии на средний и длительный сроки (5-10 лет) на основании принципов транспарентности, справедливости и участия.

Интересы граждан. Примэрия Кишинева и муниципальные советники должны представлять интересы граждан. В данной ситуации в интересах всего общества – функционирование кинотеатра, в котором можно показывать альтернативное кино и местную продукцию, к которой будет доступ у всех слоев населения. А строительство жилого блока служит интересам лишь инвесторов и тех, кто сможет себе позволить купить квартиру в новострое. Жители Кишинева хотят иметь культурную инфраструктуру, а также уважение общественных благ и интересов.

С градостроительной точки зрения, два 14-этажных здания рядом будут блокировать трафик в строну Телецентра и, что еще важнее, разрушат возможность на общественное пространство, которое можно было бы обустроить прямо в центре района. Зона кинотеатра Гаудеамус является единственным общественным пространством Телецентра, которое может предоставить возможность свободного времяпрепровождения, участия в культурных мероприятиях, спортивных без того, чтобы ехать в центр. Это единственное местечко, которое еще осталось свободным в этом районе и нам оно нужно для того, чтобы создать там многофункциональное общественное пространство. Строительство многоэтажки в этой зоне «проглотит» ее без права на ее облагораживание для вышеназванных целей. Основной провокацией является способность децентрализовать Кишинев, создать активные кварталы с многофункциональными зонами, благоустроенными соответствующим образом. 

Зона Телецентра уже переполнена жилыми домами. Например, вблизи кинотеатра, на ул. В. Александри два года назад уже сдали в эксплуатацию комплекс домов (строительная кампания Gonvaro Com), а между ул. Г. Асаки и шоссе Хынчешть недавно началось строительство еще одного жилого комплекса (компания Dansicons). Но по данным Бюро статистики, в 2015 году было продано всего 30% квартир из большинства новостроев. В ситуации, когда население города уменьшается, а новостройки стоят на 70% пустые, нет необходимости строить еще одну.

Изменение Зонального Градостроительного плана (PUZ). Для того, чтобы авторизировать строительство этой новостройки, необходимо изменить PUZ, который предусматривает строительство транспортной развязки рядом с кинотеатром, что облегчит движение в этой зоне. Если развязка не будет построена, а при этом появится еще одна многоэтажка, то эта зона на долгие годы вперед будет перегружена транспортом.

Кинотеатр – частная собственность? На данный момент площадь, где стоит кинотеатр, находится в частной собственности фирмы «Cristivlad». Мы просим компетентные органы (Счетную Палату, Национальный Антикоррупционный центр) проверить, были ли соблюдены все правовые предписания в момент, когда кинотеатр был переведен из общественной собственности в частную.

Задачи зоны. Строительство новостройки предполагает наличие инфраструктуры: вода, канализация, газ, транспортные подъезды. Все это добавляется к уже имеющейся инфраструктуре. Не было сделано ни одного исследования доказывающего, что данная зона в состоянии выдержать появление новых домов с необходимыми для них инфраструктурами. Но в то же время планируемые застройки, а также и уже появившиеся в зоне новострои не предусматривают социальной и общественной инфраструктуры. Не строятся новые детские сады, школы, медицинские учреждения, которые, в свою очередь, также требуют необходимой инфраструктуры в плюс к уже имеющейся.

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЮ! Скажи НЕТ разрушению кинотеатра Гаудеамус!

#ZSP2016: Orașul ca un bun comun – conferință internațională / The City as a Common Good – international conference, 13-15 septembrie 2016

web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – –

Zilele Spațiului Public 2016
Orașul ca un Bun Comun – conferință internațională

13-15 septembrie 2016

Unul dintre felurile de a vorbi despre bunurile comune în oras menționează bunurile materiale și nemateriale precum aerul, apa, cunoașterea, internetul, informația. Un alt fel menționează mediul general în care acestea există – orașul, viața urbană, comunitățile urbane, spațiile publice. Aceste abordări nu sunt opuse ci complementare.

Atunci cînd vorbim despre Oraș ca un bun comun, avem în vedere nu doar protecția unor elemente specifice ale vieții urbane, ci s-o protejăm pe aceasta ca atare, în toată complexitatea ei – diversă, bogată, contradictorie. În contrast cu abordările economice care pun accent pe aspectul de ”profit” al orașului, perspectiva orașului ca un bun comun pune în valoare diversele feluri ”neprofitabile” de a trăi orașul: arta, reflexia, activismul, viața comunităților etc.

Conferința își propune să prezinte reflecții și practici ce răspund la întrebări precum: cum are loc ”privatizarea bunurilor comune” în oraș și care e răspunsul comunităților? Cum putem evidenția și promova practici urbane ce prioritizează alte aspecte decît cel al profitului: comunicarea, solidaritate, comunitatea? Cum să elaborăm strategii durabile pentru dezvoltarea orașului ce ar favoriza dezvoltarea bunurilor comune? Cum poate cercetarea, arta și activismul să ne ajute la dezvoltarea orașului într-un fel ce ar asigura protecția bunurilor comune? Care ar fi instituțiile ce ne-ar ajuta să protejăm și dezvoltăm bunurile comune?

Conferința adună la un loc artiști, arhitecți, cercetători, activiști, persoane responsabile de elaborarea unor politic publice din Moldova și de peste hotare.

13 septembrie 2016 / 14:00 – 17:00
locație: Universitatea de Stat din Moldova, blocul principal (str. Al. Mateevici 60 / Facultatea Istorie și Filosofie, sala 535)

partea I: Politici urbane, artă și activismul urban în Europa de Est
partea II: Orașul postsocialist: cum îl transformăm, cum ne implicăm? – masă rotundă

14 septembrie 2016 / 15:00 – 18:00
locație: Facultatea Urbanism și Arhitectură / Universitatea Tehnică din Moldova (bd. Dacia, 39, blocul de studii nr. 9, sala 224)

partea I: Orașul aparține tuturor: proiecte arhitecturale pentru comunitate
partea II: Urbanismul participativ – discuție

18:00 – 19:15
AUTOPCITY de Ștefan RUSU [MD] – proiecție de film

Filmul este un documentar ce explorează Chișinăul în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, activiști și artiști vizuali am investigat procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței din 1990. De-a lungul acestui parcurs ne-au preocupat efectele negative pe care ar avea de suferit partea de jos a orașului vechi în urma construcției bulevardului Cantemir, conceput în perioada socialistă de echipa arhitectului Al. Șciusev și reactualizat în planul urbanistic general (PUG) din 2007.

15 septembrie 2016 / 15:00 – 19:00
Artă și activism cultural
locație: Sala Mică (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Șciusev 103)

partea I: Practici artistice în spațiul public – prezentări
partea II: Artă, spații publice, practici artistice ce abordează orașul ca pe un bun comun – sesiune de discuții moderată de Ovidiu ȚICHINDELEANU [MD/RO]

Acestă conferință face parte din programul Zilelor Spațiului Public, ediția a 2-a, care se va desfășura în perioada 13-17 septembrie 2016 la Chișinău. Programul #ZSP2016 este susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

b5

EN
– – – – –

Public Space Days 2016
The City is a Common Good – international conference

September 13-15, 2016

One of the ways to talk about the commons in the city is to mention material and immaterial goods such as land, air, water, knowledge, the internet, information. The second way is to add the environment in which these goods exist – the city, urban life, urban communities, public spaces. These approaches are not contradictory, but complementary.

Approaching the city as a commons means not only to protect specific element of the city life but also to protect the urban life as such – the diverse, rich, egalitarian, contradictory, communitarian interactions between people in urban settings. In contrast with the neoliberal approach of putting emphasis on the profit-making aspect of the cities, the perspective of understanding the city as a commons means also to to value the various ways of enjoying the city: art, reflection, activism, community life etc.

The conference aims to present reflections and practices that answer questions such as: how to counteract the rampant privatization of the commons in the city? How to make visible ways of using the city that emphasize non-profit motives such as communication, solidarity, community? How to build sustainable strategies for the development of the city that will not harm the common goods? How can art, activism and research help manage the city in a way that would help the commons flourish and develop? What can be the institutions that will protect and foster the commons?

The conference gathers artists, activists, architects, researchers and policymakers from Moldova and abroad.

September 13 / 2 – 5 pm
location:Faculty of History and Philosophy / State University of Moldova (60, Al. Mateevici str., main building, room 535)

1st part: Urban policies, art and urban activism in Eastern Europe
2nd part: The postsocialist city: how we transform it, how we involve ourselves? – round table dicussion

September 14 / 3 – 6 pm
location: Faculty of Urbanism and Arhitecture / Technical University of Moldova (Dacia bd. 39, block nr. 9, room 224)

1st part: The city belongs to all: architecture projects for the community
2nd part: Participatory urbanism – discussion

6 – 7:15 pm
AUTOPCITY by Ștefan RUSU [MD] – film screening

September 15 / 3 – 7 pm
location: Small Hall / Zemstva Gubernial House (103, Al. Șciusev str.)

Art and cultural activism

1st part: Artistic practices in public space with social involvement – presentations
2nd part: Art, public spaces, artistic practices involvement – guided discussions

– – –

This conference is part of the Public Space Days (2nd edition) program, which will take place in Chisinau, between 13 and 17 of September 2016. #PSD2016 program is supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons project.

connected_action_logo_logo_black_small

Școala Internațională de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” – inaugurare / International Summer School – final presentation, 31 iulie 2016, ora 17:00

web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Școala Internațională de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” – inaugurarea rezultatelor

31 iulie 2016, ora 17:00
Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin, Chișinău)

Vă invitam cu drag duminica, începînd cu ora 17:00 în Parcul Zaikin, la inaugurarea rezultatelor Școlii Internaționale de vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”.

Timp de 10 zile, participanții școlii de vară s-au mobilizat în grupuri pentru a realiza dintr-o perspectivă pluridisciplinară cîte un obiect de mobilier urban, destinat comunității din parc și vizitatorilor. Obiectele amenajate oferă soluții alternative de design, fiind concepute în raport cu mediul (naturii) și noțiunea de convivialitate.

Rezultatele școlii au fost prin urmare materializate într-o bucătărie de vară, bănci noi, nisipieră pentru copii, o căsuță în copac, etc., care au fost însoțite de un program de activități și evenimente publice (proiecții de film, muzică, un radiou și o publicație locală, pregătitul mîncării, jocuri și altele).

Un moment special din programul serii îl constituie ”Ora de peisagistică”, despre cum să îngrijim arborii, ce fel de specii și unde de plantat. Ora de peisagistică va începe la ora 18:00 cu un tur al parcului. Pe parcurs vor fi livrate ghiduri informative de grădinărit, material realizat sub îndrumarea peisagistei Diana Culescu.

La încheierea serii toată lumea este invitată să se alăture unui jam session, cu participarea muzicienilor locali si celor invitați.

Vă așteptăm cu drag să petrecem timpul liber împreună în Parcul Zaikin!

– – –

Partenerii proiectului
Școala de Vară este organizată de “Asociația Oberliht” în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ, și în colaborare cu colectivele internaționale de arhitecți și artiști: studioBASAR (București, România), Straddle3 și WWB (membri ai rețelei Arquitecturas Collectivas, Barcelona, Spania), Pixel 13 (Marsilia, Franţa), Asociația Ahitecților Peisagiști din România, Pylorama (Kiev, Ucraina), precum și participanți din România, Ucraina și Ungaria. Adițional proiectul este susținut de ASEM, Primăria Municipiului Chișinău și Caritas Moldova.

Finanțatori
Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation)
Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Ambasada Franței din Republica Moldova

Sponsori
Modem S.R.L., Calcar S.A., Profmet Grup S.R.L., Linella S.R.L., Fidesco S.R.L., Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Pesticoms-Prod-Grup S.R.L.

Parteneri media
Art Ploshadka, FEST, Locals, #diez, ZUGO

– – –

Școala de Vară se desfășoară în cadrul proiectului ”Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” (https://parculzaikin.wordpress.com/) – un proiect de reabilitare şi revitalizare a Parcului Zaikin. Proiectul CCC: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate este susținut de către Fundaţia Culturală Europeană în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

13680739_1152945354728611_4470262936952384247_n

EN
– – – – –

International Summer School ”Arhitecture – Installations – Landscaping” – the inauguration

July 31, 2016, 5 pm
Zaikin park (Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets, Chisinau)

We kindly invite you on Sunday at 5 pm in Zaikin Parc, to take part in the inauguration of the results of the summer school ”Arhitecture – Installations – Landscaping”.

During 10 days, the participants in the summer school worked in groups in order to create various objects of urban furniture for the community of the park and its visitors, using a multidisciplinary approach. The installed objects offer alternative solutions of design, being conceived in relation with the notions of conviviality and (natural) environment.

Hence, the results of the school were materialized through a summer kitchen, new benches, sand platform for children, tree house, etc., being accompanied by a program of activities and public events (film screenings, music, local radio and a publication, cooking, playing and others).

One of the important part of the event is the ”Landscaping hour” during which the audience is invited to learn how to take care of the trees, what kind of species there are and where it is suitable to plant them. The ”Landscaping hour” will start at 18:00 with a guided tour. An information guides for gardening will be presented along the way.

In the final part of the evening everyone is invited to join a music jam session that will be performed by the local and invited musicians.

We are looking forward to see you in Zaikin Park!

– – –

Project’s Partners
The summer school is organized by Oberliht Association in partnership with “Archilitic” Architects Association and MIEZ Architecture Lab, and in collaboration with international art and architecture collectives: studioBASAR (Bucharest, Romania), Straddle3 & WWB (members of Arquitecturas Collectivas network, Barcelona, Spain), Pixel 13 (Marseille, France), Romanian Landscape Architects Association, Pylorama (Kiev, Ukraine), as we as with participants from Romania, Ukraine and Hungary. Additionally the project receives support from Academy of Economic Science from Moldova, Chisinau Municipality and Caritas Moldova.

Financial support
Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation)
Ministry of Culture of Republic of Moldova
French Embassy from Republic of Moldova

Sponsors
Modem S.R.L., Calcar S.A., Profmet Grup S.R.L., Linella S.R.L., Fidesco S.R.L., Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Pesticoms-Prod-Grup S.R.L.

Media partners
Art Ploshadka, FEST, Locals, #diez, ZUGO

– – –

The International Summer School is taking place in the frame of Chisinau Civic Center: Zaikin Park – people’s park project (https://parculzaikin.wordpress.com/) – a project for rehabilitation and revitalization of Zaikin Park. CCC: Zaikin Park – people’s park project is supported by the European Cultural Foundation as part of Connected Action for the Commons program.

ȘIVAIP: Program cultural / Culture program, 22 – 31 iulie 2016

Logo-ȘVAIP2016-edițiaII

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Programul cultural al Școlii Internaționale de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” – ediția a II-a

22-31 iulie 2016, Parcul Zaikin / Zpațiu / Apartament Deschis, Chișinău

Între 22 și 31 iulie 2016 Asociația Tinerilor Artiști Oberliht împreună cu Asociația Arhitecților ”Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ vor găzdui o Școală Internațională de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” la Chişinău. Pentru mai multe detalii accesați acest link: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/sivaip/

Vă invităm să urmăriți programul cultural pe care l-am pregătit în cadrul Școlii.
Îl puteți descărca și în format PDF

web_autopcity_still

23 iulie 2016 (sîmbăta) 

ora 21:00, Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
AUTOPCITY de Ștefan RUSU [MD] – proiecție de film

Filmul este un documentar ce explorează orașul în derivă. Împreună cu un grup de cercetători, teoreticieni, arhitecți, activiști și artiști vizuali au fost investigate procesele de transformare și planificare urbană, care au avut loc în oraș înainte și după proclamarea Independenței din 1990.

IMG_9772

26 iulie 2016 (marți)

ora 14:00-15:30, Zpațiu (str. Al. Șciusev 103)
Orașele: Oameni vs. Natură de Diana CULESCU [RO] – prezentare

Această prezentare urmărește să ofere o scurtă introducere cu privire la activitatea peisagistului în mediul urban. Astfel, această expunere aduce participanților câteva informații referitoare la constrângerile întâlnite în lucrul cu elemente vii care au mai degrabă un comportament imprevizibil. În plus, aceasta evidențiază și motivele pentru care, în cazul în care acest demers este abordat ca o luptă între om și vegetație, natura va ieși (aproape) întotdeauna învingătoare în oraș.

Plan de integrare urbană, Caracas (Venezuela) de Aura PELLICCIONE [IT/VE] – prezentare

Domeniul meu de cercetare investighează dinamicile sociale ale orașului Caracas. Aceste dinamici răspund nu numai condițiilor planificării centralizate ale orașului, dar inclusiv și consecințelor unei planificări urbane spontane. Un exemplu evident este modul în care zonarea orașului prin activități a forțat cetățenii să călătorească zilnic cu mașina, generînd o nouă relație om – oraș care este foarte superficială. Dinamicile care rezultă din această nouă relație degradează calitatea vieții urbane. Am decis să studiez în detalii una dintre cele mai importante axe ale orașului, Franca (Caracas, Venezuela). Analiza diverselor dinamici urbane va contribui la formularea unor strategii speciale de ocupare care nu corespund concepției de spațiu privat, dar care integrează diverse utilizări publice.

Tehnologii digitale și spațiul public de Ale GONZALEZ [ES] și David JUAREZ [ES] – prezentare

În această prezentare vom vedea cîteva proiecte a căror scop este de a dezvolta și regîndi spațiu public cu concepte și instrumente ale tehnologiilor digitale.

ora 15:30-17:00, Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
Libre ensemble – performance cu Julien DAILERE [FR]

ora 21:30, Apartament Deschis (str. București 68/1)
Construcția orașului Soci de Steffi WURSTER [DE] – proiecție de film

Filmul documentează procesul de implementare a Jocurilor Olimpice 2014. Odată ce planul principal al jocurilor este implementat gradual, locuitorii din zonă sunt strămutați de pe solul fertil. Oamenii sunt nevoiți să-și comercializaze terenurile mari în schimbul unei case moderne pe un loc mic. Prin ochii lor trăim o experiență de atașament față de acel teren, lupta lor împotriva strămutării într-un cartier proaspăt construit și dezpăgubirilor neadecvate.

constructing_sotschi_03

27 iulie 2016 (miercuri)

ora 21:30, Apartament Deschis (str. București 68/1)
The Social Life of Small Urban Spaces (1979) de William H. WHYTE [US] – proiecție de film

Unul din cele mai recunoscute lucrări de cercetare în domeniul urbanismului, The Social Life of Small Urban Spaces, explorează pe larg succesele și eșecurile spațiilor publice din orașul New York, SUA. Rezultatele acestei cercetări au fost publicate sub forma unui film documentar, însoțit și de o carte cu același nume.

lead_large-web

28 iulie 2016 (joi)

ora 14:00-15:00, Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
Școala de Vară – un model de organizare în vederea soluționării unor probleme ale comunității de Ștefan RUSU [MD] – dezbatere

Formatul prezentării va fi unul interactiv in care împreuna cu participanții scolii de vara vom aborda și analiza unele modele funcționale din spațiul CSI. Astfel de discuții publice ar putea conduce la elaborarea unei platforme civice – forumul urban cu participare actorilor implicați în procesele de transformare urbană – societatea civila, activiștii urbani, administrația locala din Chișinău, ce ar putea soluționa chestiuni de urgenta maxima pentru oraș, dar si elabora o agenda de dezvoltare sustenabila a orașului.

public-space-tools

29 iulie 2016 (vineri)
ora 14:00-15:30, Zpațiu (str. Al. Șciusev 103, Chișinău)

În Acţiune: în căutarea oraşului intermediar de studioBASAR [RO]

Spaţiile intermediare, împreună cu utilizările lor, sunt unele dintre cele mai importante resures în activarea spaţiilor publice prin implicarea comunităţii. Uitându-ne la intermediar din diferite unghiuri, a generat o practică nouă, pe care am investigat-o prin câteva tipologii de unelte şi proceduri.

Construind fericirea de Pylorama [UA] – prezentare

Prezentarea are ca scop să exploreze comunitățile locale, care influențează procesele urbane prin intervenții micro-arhitectonice. Participanții vor afla ce înseamnă un ”mediu depresiv”, cine sunt ”războinicii pasivi”, cît de mult costă ”urbanismul tactic”, ce metode de ”lucru în teren” există în Ucraina și altele. Membrii colectivului Pylorama vor oferi o scurtă analiză a propriilor lor proiecte. Pe lîngă prezentarea teoretică, un atelier practic va urma timp de o săptămînă în Parcul Zakin.

Acțiunile spațiului public de Balint TOTH [HU] – prezentare

Spațiu public e o etapă comună în viețile noastre, care ne determină în fiecare zi. Îmbunătățirea calității acestuia e o provocare pentru designerii urbaniști, iar schimbările importante pot fi cauzate printr-o prezentă și acțiuni simple. În această prezentare, prin intermediul cîtorva exemple din Budapesta, vom analiza diferite instrumente de intervenție în spațiu public.

ora 21:00, Apartament Deschis (str. București 68/1)
eveniment muzical cu David JUAREZ [ES]

IMG_0016

30 iulie 2016 (sîmbăta)

ora 21:00, Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
 The Englishman Who Went Up a Hill but Came Down a Mountain (1995) – proiecție de film

Doi cartografi englezi vizitează un sat mic din sudul țării Wales pentru a măsura ceea ce se pretinde a fi ”primul munte în interiorul țării Wales”. Asta se petrece în anul 1917, cînd războiul în Europa încă continuă. Sătenii sunt foarte mîndri de ”muntele” lor, și bineînțeles dezamăgiți și furioși cînd îl găsesc de fapt ”deal”. Pentru a nu fi păcăliți de o regulă ( și englezul care insista asupra acesteia), sătenii pun la cale de a face din dealul lor un munte, însă pentru aceasta ei trebuie să-l rețină pe englez de la plecare, înainte ca treaba să fie făcută.

Pylorama-Chișinău-2

31 iulie 2016 (duminica)

ora 17:00-19:00, Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
ȘIVAIP – INAUGURAREA REZULTATELOR

– – –

Partenerii proiectului

Școala de Vară este organizată de Asociația Oberliht în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ, în colaborare cu alte colective internaționale de arhitecți: studioBASAR (București, România), Straddle3 și WWB (membri ai rețelei Arquitecturas Collectivas, Barcelona, Spania), Pixel 13 (Marsilia, Franţa), Asociația Ahitecților Peisagiști din România, precum și participanți din România, Ucraina și Ungaria. Adițional proiectul este susținut de ASEM, Primăria Municipiului Chișinău și Caritas Moldova.

Finanțatori
Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation)
Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Ambasada Franței din Republica Moldova

Sponsori
Modem S.R.L., Calcar S.A., Profmet Grup S.R.L., Linella S.R.L., Fidesco S.R.L., Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Pesticoms-Prod-Grup S.R.L.

Parteneri media
Art Ploshadka, FEST, Locals, #diez, ZUGO

– – –

Școala de Vară se desfășoară în cadrul proiectului ”Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” (https://parculzaikin.wordpress.com/) – un proiect de reabilitare şi revitalizare a Parcului Zaikin. Proiectul CCC: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate este susținut de către Fundaţia Culturală Europeană în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune.

d-(42)

EN
– – – – –

Culture program of the International Summer School ”Arhitecture – Installations – Landscaping” – 2nd edition

July 22-31, 2016, Zaikin Park / Zpace / Flat Space, Chisinau

Between 22 and 31 July 2016, in Chisinau will take place the International Summer School “Architecture – Installations – Landscaping”, organized by Oberliht Young Artists Association along with Archilitic Architects Association and MIEZ Architecture Lab. For more details click here: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/sivaip/

We kindly invite you to follow the culture program that we prepared for you.
Download it in PDF format

Culture Program

July 23, 2016 (Saturday)

9 pm, Zaikin Park (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
AUTOPCITY by Stefan RUSU [MD] – film screening

AUTOPCITY is an investigative documentary that explores a city in decline. Along with a number of researchers: architects, sociologists, urban activists and visual artists we have investigated the processes of transformation and urban planning which took place in Chisinau in the socialist period and during the independence adopted in 1991.

July 26, 2016 (Tuesday)
2 – 3:30 pm, Zpace (str. Al. Șciusev 103)

Cities: people vs. nature by Diana CULESCU [RO] – presentation

This presentation aims to provide a short introduction regrading the landscape architects’ work within the urban environment. Thus, it is bringing for the participants some information about the constraints of working with living elements that have a rather unpredictable behaviour. Furthermore, it is emphasising the reasons why, if this demarche is tackled as a battle between man and vegetation the nature (almost) always will be victorious in the city.

Plan of urban integration, Caracas (Venezuela) by Aura PELLICCIONE [IT/VE] – presentation

I research of the social dynamics of Caracas as city, these dynamic respond not only to the morphological conditions of the city, but also of the consequences of a spontaneous urban planning. An obvious example is as zoning by activities has forced the citizen to travel by car from day to day, generating a relationship man – city very superficial. As a product of this relationship will have developed certain dynamics that in some way have favored the degradation of this relationship
I decide to focus my investigation in some of the most important axs of the city of Caracas (Venezuela) specifically given its status of road axis east-west with a vocation clearly Franca, utterly to pedestrian.
After analyzing various dynamic, posing special occupation strategies that do not respond to the conception of private space, but that integrate various public uses.

Digital technology and the public sphere by Ale GONZALEZ [ES] and David JUAREZ [ES] – presentation

In this presentation we’ll see some projects that propose to enhance and
rethink public space with concepts and tools that come from digital
technologies.

3:30 – 5 pm, Zaikin Park (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
Libre ensemble – performance by Julien DAILERE [FR]

9:30 pm, Flat Space (str. București 68/1)
Constructing Sochi by Steffi WURSTER [DE] – film screening

The film documents the process of the implementation of 2014 Olympic Games. Since the master plan of the games is gradually being implemented the residents are relocated from their fertile ground. The people have to trade their large plots in for a modern house on a smaller site.Through their eyes we experience their attachment to the land, their fight for adequate compensations and the relocation to a newly built settlement.

July 27, 2016 (Wednesday)

9:30 pm, Apartament Deschis (str. București 68/1)
The Social Life of Small Urban Spaces (1979) by William H. WHYTE [US] – film screening

The Social Life of Small Urban Spaces, a 1979 documentary by William H. Whyte, explores the successes and failures of public spaces in New York City. It was made as part of a research effort spearheaded by The Street Life Project in conjunction with the Municipal Art Society of New York.

July 28, 2016 (Thursday)

2 – 3 pm, Zaikin Park (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
Summer School – an organizational model adressed community problems by Ștefan RUSU [MD] – debate

The presentation format will be interactive one, where together with participants we will discuss functional models of summer schools from CIS area. This public debates will lead eventually to a civic platform – an urban forum that organised by some actors involved in the process of urban transformation, such as – civil society, urban activists, local administration, who will be able to solve urgent issues for the city, that will be also able to develop a long term sustainable agenda for the city.

July 29, 2016 (Friday)
2 – 3:30 pm, Zpace (Sciusev str. 103, Chisinau)

In action: searching for the Intermediary city by studioBASAR [RO] – presentation

Intermediary spaces, along with their related uses, are one of the most important resources in the activation of public spaces through community engagement. Looking at the intermediary from different angles generates a new urban practice, which we investigate through several typologies of tools and protocols.

”Building the hapiness” by Pylorama [UA] – presentation

The lecture is going to explore local communities, which influence urban pro¬cesses through micro-architectonic interventions. Participants will learn what “depressive environment” is, who the “passive warriors” are, how much the “tactical urbanism” costs, which methods of “field work” exist in Ukraine etc.
Members of the collective will give a brief analysis of theirs own projects. Besides theoretical lecture, a joint practical workshop in Zaikin Park will be taking place for one week.

Public space acts by Balint TOTH [HU] – presentation

Public space is the common stage of our lives, which determines our everydays. Improving its quality is a challenge for urban designers, but important changes can be caused by simple presence, and acts. In this presentation we look into different tools of public space interventions through Budapest examples.

9 pm, Flat Space (str. București 68/1)
musical event with David JUAREZ [ES]

July 30, 2016 (saturday)

9 pm, Zaikin Park (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
The Englishman Who Went Up a Hill but Came Down a Mountain (1995) – film screening

Two English cartographers visit the small South Wales village of Ffynnon Garw, to measure what is claimed to be the „first mountain inside of Wales”. It’s 1917, and the war in Europe continues. The villagers are very proud of their „mountain”, and are understandably disappointed and furious to find that it is in fact a „hill”. Not to be outwitted by a rule (and the Englishmen who enforce it), the villagers set out to make their hill into a mountain, but to do so they must keep the English from leaving, before the job is done.

July 31, 2016 (Sunday)

5 pm – 7 pm, Zaikin Park (str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin)
ȘIVAIP – THE INAUGURATION OF THE RESULTS

– – –

Project’s Partners
The summer school is organized by Oberliht Association, the Association of Architects “Archilitic” (Chisinau, Moldova), MIEZ Architecture Lab, in collaboration with other international architecture collectives: studioBASAR (Bucharest, Romania), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain), Pixel 13 (Marseille, France), participants from Romania, Ucraine and Hungary. Additionaly the project is supported by the Academcy for Economic Sciences, Chisinau Municipality and Caritas Moldova.

Financial support
Connected Action for the Commons (European Cultural Foundation)
Ministry of Culture of Republic of Moldova
French Embassy from Republic of Moldova

Sponsors
Modem S.R.L., Calcar S.A., Profmet Grup S.R.L., Linella S.R.L., Fidesco S.R.L., Efes Vitanta Moldova Brewery S.A., Pesticoms-Prod-Grup S.R.L.

Media partners
Art Ploshadka, FEST, Locals, #diez, ZUGO

– – –

The Summer School is taking place in the frame of Chisinau Civic Center: Zaikin Park – people’s park project (https://parculzaikin.wordpress.com/) – a project for rehabilitation and revitalization of Zaikin Park. CCC: Zaikin Park – people’s park project is supported by the European Cultural Foundation as part of Connected Action for the Commons program.

APEL / CALL: Școala Internațională de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” / Международная Летняя Школа ”Архитектура – Инсталяции – Пейзажистика” / International Summer School “Architecture – Installations – Landscaping”, 3 iulie 2016 (data limită)

Logo-ȘVAIP2016-edițiaII

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate

APEL DE PARTICIPARE
Școala Internațională de vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”
perioada: 22-31 iulie 2016
locul: Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin, Chișinău)
data limită de depunere a candidaturii de participare: 3.07.2016

Asociația Oberliht în parteneriat cu Asociația ”Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ vă invită să participați la Școala de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” (ȘVAIP) care va avea loc în perioada 22-31 iulie 2016 în Chişinău.

Școala de Vară se adresează tinerilor și studenţilor din universitățile din Moldova, România și Ucraina care îşi fac studiile în următoarele domenii: arhitectură, urbanism, design, artă, sociologie și antropologie. Pe durata celor 10 zile ale Școlii participanții se vor implica activ în realizarea tuturor etapelor taberei, atît la elaborarea conceptului viitoarelor structuri cît și la finalizarea proiectului, prin acţiuni şi activităţi de organizare, design, producţie şi comunicare a intervenţiei.

În cadrul Școlii vor fi elaborate cîteva structuri arhitecturale și amenajate cîteva spații în zona Parcului Zaikin, cu implicarea activă a comunității de locuitori din jurul Parcului, a participanților locali și a celor invitați. Principiile care se află la baza ediției ȘVAIP din 2016 sînt cele de urbanism tactic și arhitectură comunitară realizată într-un mod participativ. Scopul Școlii constă în amenajarea unor obiecte de mobilier urban în Parcul Zaikin (exemplu: centru comunitar, teren de joacă, teren de sport, cișmea comunitară) concepute în raport cu noțiunile de convivialitate și mediu (natural) pentru a fi puse, astfel, în valoare.

Programul
Programul ȘVAIP 2016 se va desfășura în perioada 22 – 31 iulie 2016 (21 iulie – ziua sosirii / 1 august – ziua plecării), între orele 8:30-21:00, și va include activități de instruire, educaționale și culturale: grupuri de lectură, ateliere, prezentări, proiecții de film, seri de dans, activități comunitare etc., oferind o experiență de lucru în rețea pe plan internațional.

Școala de Vară se desfășoară în cadrul proiectului ”Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” – un proiect de reabilitare şi revitalizare a Parcului Zaikin, un scuar semi-abandonat situat la intersecţia str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin, proiect pe care Asociația Oberliht l-a demarat în 2012.

Participarea în cadrul ȘVAIP 2016 vă oferă ocazia să împărtăşiţi experiența de lucru cu o echipă internațională pluridisciplinară, contribuind cu idei şi propuneri ce se vor materializa într-un context real.

Partenerii proiectului
Școala de Vară este organizată în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic”, Loboratorul de Arhitectură MIEZ, și în colaborare cu alte colective internaționale de arhitecți: studioBASAR (București, România), Straddle3 și WWB (membri ai rețelei Arquitecturas Collectivas, Barcelona, Spania), Pixel 13 (Marsilia, Franţa), precum și participanți din Budapesta și Cernăuți.

Criterii de eligibilitate
– Sunteți cetățean/ă cu viză de reședință în una din următoarele țări: Republica Moldova, România, Ucraina
– Ați absolvit sau vă faceți studiile în unul din următoarele domenii: arhitectură, urbanism, design, artă, sociologie și antropologie
– Cunoașteți limba engleză la nivel de comunicare
– Sunteți dispus/ă să participați la întregul program (22-31 iulie 2016)

Considerații despre cheltuielile suportate de participanți
– Participarea la ȘVAIP 2016 este gratuită
– Pentru participanții din România și Ucraina, se vor rambursa cheltuielile de drum în limită la 40 EUR, în baza unor bilete emise în original
– Participanții din România și Ucraina vor fi asigurați cu cazare într-un cămin studențesc în Chișinău
– Participanții vor fi asigurați cu hrană pe întreaga durată a programului
– Participanții sînt rugați să-și obțină singuri asigurarea medicală pentru perioada aflării lor la Chișinău

Depune-ți candidatura!
Doritorii de a lua parte la programul ȘVAIP 2016 sînt rugați să expedieze o scrisoare de motivație în limba română, rusă sau engleză, însoțită de CV cu datele de contact (email, telefon), la adresa: info(a)oberliht.com pînă la data de 3.07.2016

Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la: + (373 22) 286317, + (373) 79910102

Proiectul CCC: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate este susținut de către Fundaţia Culturală Europeană în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune

svaip1

RU
– – – – –

Гражданский Центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
Международная Летняя школа «Архитектура – Инсталяции – Пейзажистика» 2016
период: 22-31 июля 2016
место: Парк им. Заикина (пересечение улиц Св. Андрей / Ив. Заикин, Кишинев)
окончательная дата подачи заявок: 3 июля 2016

Ассоциация Oberliht в партнерстве с Ассоциацией Archilitic и Aрхитектурной Лабораторией MIEZ приглашает вас принять участие в Летней школе «Архитектура – Инсталяции – Пейзажистика» 2016 (ЛШАИП). Период проведения школы: 22-31 июля 2016, Кишинев.

Летняя школа ориентирована на молодежь и студентов университетов Молдовы, Румынии и Украины, обучающихся на следующие специальности: архитектура, градостроительство, дизайн, искусство, социология, антропология. На протяжении 10 дней школы ребята смогут принять активное участие во всех этапах, начиная с разработки концепта и вплоть до окончания проекта: участвовать в организации мероприятий, разробатывать дизайн, мастерить и общаться с публикой.

В рамках ЛШАИП 2016 будут благоустроены некоторые зоны парка благодаря разработке архитектурных объектов. В этом процессе планируется активно задействовать местных жителей, проживающие в районе парка, а также местных и приглашенных участников. Основные принципы которых придерживается школа это тактический урбанизм и общественная архитектура, выполненная партисипативным методом. Задачей ЛШАИП является благоустройство некоторых городских объектов в парке (например: общественный центр, игровая и спортивная площадки, водонапорная колонка), разработанных в сочетании с предложенными темами как сожительство и среда (её природные аспекты), которые таким образом будут развиты.

Программа
Программа ЛШАИП будет проходить в период 22-31 июля 2016 (21 июля – день прибытия / 1 августа – день отправления), с 8:30 до 21:00 часов, и будет включать образовательные, воспитательные и культурные виды деятельности: мастерклассы, презентации, проекции фильмов, танцы, групповую читку, другие общественные занятия, предлагая опыт работы в сети на международном уровне.

ЛШАИП проводится в рамках проекта «Гражданский центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности». Этот проект направлен на реабилитацию и восстановление парка им. Ивана Заикина – полузаброшенного сквера, расположенного на пересечении двух улиц в старом центре Кишинева. Проект начат Ассоциацией Oberliht в 2012 году.

Участие в Летней Школе 2016 позволит вам обменяться опытом с международной многопрофильной командой, предлагая свои идеи, которые в итоге будут воплощены в реальность.

Партнеры проэкта
ЛШАИП пройдет в партнерстве с Ассоциацией архитекторов Archilitic (Кишинев, Молдова), Aрхитектурной Лабораторией MIEZ (Кишинев, Молдова), и в сотрудничестве с другими международными коллективами архитекторов: studioBASAR (Бухарест, Румыния), Straddle3 и WWB (сеть Arquitecturas Colectivas, Барселона, Испания), Pixel 13 (Марсель, Франция), а также участниками из Будапешта и Черновцов.

Критерии Отбора
– вы являетесь гражданином одной из следующих стран: Республика Молдова, Румыния, Украина;
– окончили, или учитесь в одном из следующих направлений: архитектура, градостроительство, дизайн, искусство, социология, антропология;
– владеете английским языком на уровне разговорного;
– можете принять участие во всей программе школы (22-31 июля 2016).

О расходах и поддержке:
– Участие в программе ЛШАИП бесплатно;
– для участников из Румынии и Украины будут возмещены расходы на проезд в пределах 40 EUR, на базе оригиналов проездных билетов
– участники из Румынии и Украины будут поселены в студенческом общежитии в Кишинэу);
– участники обеспечиваются питанием на протяжении всей программы работы школы;
– участники должны сами себе оплатить мед страховку на период Школы.

Подай заявку на участие!
Желающим принять участие в программе ЛШАИП 2016 просьба написать мотивационное письмо на румынском, русском, или английском языке, а также прикрепить CV с указанием контактных данных (email, телефон) и отправить на следующий адрес: info(a)oberliht.com (до 3 июля 2016).

По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону:+ (373 22) 286317, + (373) 79910102, info(a)oberliht.com

Проект «Гражданский центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности» поддержан Европейским Культурным Фондом в рамках программы Совместные действия для общественного блага.

svaip

EN
– – – – –

Chisinau Civic Center: Zaikin Park – people’s park

CALL FOR PARTICIPATION
International Summer School “Architecture – Installations – Landscaping” 2016
period: July 22-31, 2016
place: Zaikin Park (Sf. Andrei str. / Iv. Zaikin str., Chisinau)
deadline for submissions: 3rd of July 2016

Oberliht Association in partnership with Archilitic Association and MIEZ architecture lab, invite you to participate in the Summer School “Architecture – Installations – Landscaping” (SSAIL), which will take place between 22nd and 31st of July 2016 in Chisinau.

The Summer School addresses young people and students from the Universities of Moldova, Romania and Ukraine who study in the fields of architecture, urbanism, design, art, sociology and anthropology. Within the 10 days duration of the School, the participants will get themselves actively involved in accomplishing all stages of the program, both in elaborating the concept of the further structure and in finishing the project, through actions and activities of organizing, design, production and communication of the intervention.

As part of the SSAIL 2016 program some architectural structures will be elaborated and installed in Zaikin Park, with the active involvement of the community of inhabitants around the Park and the local and invited participants. The main principles that will guide the School are of tactical urbanism and participatory architecture that involves the local community. The outcomes of the School will consist in a series of urban furniture pieces to be installed in Zaikin Park (example: community center, playground, sport ground, community fountain) conceived in relation with the notions of conviviality and (natural) environment that will be highlighted in this manner.

Program
The program of SSAIL will take place between July 22-31, 2016 (July 21 – arrival / August 1 – departure), between 8:30 AM and 9 PM, and will include practical workshops, education and cultural activities, reading groups, presentations, film screenings, dance evenings, community activities etc. offering an experience of working in an international environment.

The Summer School is being organized in the frame of the project Chisinau Civic Center: Zaikin Park – people’s park – a project of rehabilitation and revitalization of Zaikin Park, a half-abandoned square situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets that was started by Oberliht Association in 2012.

The participation in SSAIL 2016 offers you the occasion to share the experience of working with an international multidisciplinary team, contributing with ideas and proposals that will materialize in a real context.

Project’s Partners
The summer school is organized in partnership with the Association of Architects “Archilitic” (Chisinau, Moldova), MIEZ Architecture Lab, and in collaboration with other international architecture collectives: studioBASAR (Bucharest, Romania), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain), Pixel 13 (Marseille, France), participants from Budapest and Cernivtsi.

Criteria of eligibility
– You are a citizen with a residency permit in one of the following countries: Republic of Moldova, Romania, Ukraine
– You have graduated or you are studying in one of the following fields: architecture, urbanism, design, arts, sociology and anthropology
– You are able to express yourself and understand basic English
– You are willing to take part in the entire program (July 22-31, 20016)

Considerations on the expenses supported by the participants
– Participation in SSAIL 2016 is free of charge
– For the participants from Romania and Ukraine the travel costs will be refunded up to the limit of 40 EUR
– The participants from Romania and Ukraine will be accommodated at the student dorms in Chisinau
– The participants will be provided with meals for the entire duration of the program
– The participants are required to obtain medical insurance for the whole duration of the program on their own expense

Apply!
Those who would like to participate in the SSAIL 2016 program are asked to send a motivation letter in Romanian, Russian or English and a CV with contact information (email, phone) to the following address: info(a)oberliht.com until the 3rd of July 2016.

For further information you may contact us at + (373 22) 286317, + (373) 79910102.

Project CCC: Zaikin Park – people’s park is supported by the European Cultural Foundation as part of Connected Action for the Commons program.

CONCURS DE SOLUŢII pentru Chișinău: AMENAJAREA ZONEI PROTEJATE, str. 31 August 1989, în perimetrul str. A. Pușkin şi str. M. Cebotari

b5

CONCURS DE SOLUŢII pentru Chișinău: AMENAJAREA ZONEI PROTEJATE, str. 31 August 1989, în perimetrul str. A. Pușkin şi str. M. Cebotari – SPAŢIU PIETONAL

Oraşul Chişinău nu dispune, la moment, de o reţea de spaţii pietonale, în oraş existînd mici porţiuni separate (aleea de pe bd. Mircea cel Bătrîn, aleea de pe str. Grigore Vieru cuplată deja cu str. E. Doga), care însă nu sunt legate între ele şi funcţionează ca ”insule pietonale izolate”. De asemenea, ca o consecinţă a exploziei numărului de automobile în oraş precum şi inadecvarea infrastructurii rutiere pentru un asemenea flux de maşini, calitatea infrastructurii pietonale – trotuare, scuaruri – a scăzut considerabil.

În acest sens, proiectul de amenajare a unei străzi pietonale pe str. 31 august 1989 în intervalul str. Maria Cebotari str. Al. Puşkin, vine să soluţioneze cîteva nevoi.

În primul rînd, să amenajeze un spaţiu pietonal public, accesibil şi incluziv.

În al doilea rînd, să ofere un spaţiu pietonal ce ar fi deschis şi cu potenţial de dezvoltare în toate direcţiile aşa încît pe viitor să fie posibilă conectarea sa cu alte segmente pietonale pînă la construcţia unei reţele de străzi şi alei pietonale la nivelul întregului oraş.

În al treilea rînd, să ofere un spaţiu public democratic şi incluziv în care ar încăpea şi de care s-ar bucura toate grupurile sociale, indiferent de religie, etnie, dizabilitate, vîrstă ori statut social.

b5

Proiectul nostru are la bază următoarele principii:
– Proiectul e organizat în jurul metaforei „străda pietonală ca un rîu”. Justificarea metaforei rîului e următoarea: toate aşezările umane majore au apărut în preajma unor ape (la fel şi Chişinăul), iar rîurile joacă un rol esenţial în viaţa oraşelor. Considerăm că amenajarea pietonală propusă ar putea deveni un rîu pietonal urban în jurul căruia şi de la care s-ar dezvolta viaţa comunitară urbană.
– Un spaţiu pietonal deschis şi dinamic, cu potenţial de extindere şi conectare la alte spaţii pietonale din oraş.
– Un spaţiu pietonal care ar fi şi un spaţiu public egal şi democratic, care acceptă, încurajează şi tolerează diferenţa şi care aparţine tuturor.
– Un spaţiu pietonal care acomodează varii interese ale orăşenilor – de recreere, de socializare, de consum, de cultură şi educaţie şi care pune accent pe activităţi de interes comun ce contribuie la creşterea solidarităţii comunităţii.
– Un spaţiu pietonal ce se constituie cu minime investiţii financiare, minime intervenţii arhitecturale (nu presupune construcţii capitale sau altă infrastructură costisitoare) şi care mizează pe valorificarea infrastructurii existente. Vedem acest lucru prin: valorificarea potenţialului clădirilor şi scuarurilor existente şi sporirea acestui potenţial prin deschiderea instituţiilor publice amplasate în acest segment (Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Naţional de Artă a Moldovei, Biblioteca Naţională, Palatul Naţional); valorificarea scuarurilor verzi – Grădina Publică ”Ştefan cel Mare şi Sfînt” etc.
– Un spaţiu pietonal ce încurajează diversitatea – diversitatea formelor de comportament, diversitatea grupurilor sociale, diversitatea formelor de activitate etc.
– Un spaţiu pietonal ”neplanificat” în care are loc întîmplarea, inovaţia, supriza, imprevizibilul, şi care să fie adaptabil, cu minime intervenţii, unor nevoi  şi uzuri viitoare.
– Protejarea spaţiului verde existent şi dezvoltarea lui ulterioară pentru a acomoda necesităţile unui spaţiu pietonal viu, dinamic şi activ. – Asigurarea accesului gratuit la bunuri comune fundamentale – apă potabilă, wc – pentru a transforma acest spaţiu public în unul cu adevărat democratic şi incluziv.

07_web

colectiv de autori

BOROZAN Ina (arhitect, Laborator de arhitectură MIEZ)
DELEANU Toma (arhitect, DT-architektur buro)
MOLDOVAN Vlad (arhitect)
SPRINCEANA Vitalie (sociolog/filosof, Oberliht)
US Vladimir (artist/curator, Oberliht)
VATAMANIUC Andrei (arhitect, Laborator de arhitectură MIEZ)
VREDNIC Stanislav (arhitect)

b5

b5

b5

b5

 

CINEMATOGRAFUL POLITIC / POLITICAL CINEMA: Speculation Nation, 19 aprilie 2016, ora 20:00

speculation-nation-1-web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Speculation Nation 
film documentar de Bill Brown și Sabine Gruffat
2015, 74′

19 aprilie 2016, ora 20:00
Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Speculation Nation examinează ideologiile care separă „locuința” de „casă” și adevărata speculație imobiliară de speculațiile privind o modalitate mai bună de a trăi. După criză financiară globală mulți oameni din Spania și-au pierdut locul de muncă și prin urmare locuințele.

Artiștii – cercetători Bill Brown și Sabine Gruffat călătoresc prin Spania să documenteze consecințele crizei de locuințe. Ceea ce găsesc ei sunt cetățeni ai Spaniei, inspirați de politicile Miscării 15M și Ocuparea Zidului din Stradă, care se mobilizează, se adună în colective și luptă pentru dreptul lor la un loc de trai decent.

Pe parcursul drumului, autorii filmului viziteaza mame tinere și familiile lor ghemuite în clădirile care sunt în proces de falimentare: comunități intenționate de locuitori în peșterile montane, tabere pentru proteste ridicate în fața filialelor băncilor și blocuri de apartamente abandonate, transformate în experimente ale unei mod de viață utopic.

Cinematograful Politic

Acest film continuă programul de proiecții de la Apartamentul Deschis sub genericul Cinematograful Politic ce își propune să abordeze conflictele economice și politice ale zilei de azi, criza economică globală contemporană și implicațiile ei, cetățenia și noile mecanisme de incluziune/excluziune socială, activismul politic și mișcările contestatare. Vom proiecta filme despre criza economică și cum aceasta afectează localități, despre transformările în structura de clasă a societății, despre dispariția muncitorilor dar și despre muncitori-activiști ce decid să păstreze fabrici în lucru, despre artă și rolul ei social.

Prin Cinematograful Politic vrem să revendicăm noțiunea de politic drept un subiect ce vizează întreaga societate și nu doar cîteva partide sau grupuri de interese, în felul în care fiecare individ își poate asuma o poziție politică, fie o poziție civică activă sau pasivă (un credo), în cautarea unor alternative în cadrul unui sistem ce tinde de obicei să le suprime.

‘intrare’ liberă

Această proiecție este parte a programului Centrul Civic al Chișinăului – cinema în aer liber: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema, și beneficiză de suținerea Fundației Culturale Europene în cadrul programului “Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune”.

speculation-nation-web

EN
– – – – –

Speculation Nation
documentary film by Bill Brown and Sabine Gruffat
2015, 74′

April 19, 2016, 8 pm
Flat Space
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

Speculation Nation examines the ideologies that separate housing from home, and real estate speculation from speculations about a better way to live. After the global financial crisis many people in Spain lost their jobs and consequentially, their homes.

The artists-researchers Bill Brown and Sabine Gruffat travel across Spain to document the consequences of the housing crisis. What they find are Spanish citizens, inspired by the politics of The 15M Movement and Occupy Wall Street, who are mobilizing, collectivizing, and fighting for their right for a decent place to live.

Along the way, the filmmakers visit young mothers and their families squatting in failed condo developments; intentional communities of mountain cave dwellers; protest campsites that have sprung up in front of bank branches; and empty apartment buildings transformed into experiments in Utopian living.

Political Cinema

We invite you at Flat Space to attend the film program called Political Cinema, which raises awareness on economic and political conflicts of everyday life, nowadays’ global economic crisis and its impact, citizenship and the new mechanisms of social inclusion/exclusion, political activism and protest movements. We will project films about the economic crisis and how it affects localities, the structural transformation of social classes, the disappearance of workers, about workers who, as activists, decide to keep the factories working, about art and its social role.

Through Political Cinema we would like to take back the notion of politics as a subject that touches everyone and is not limited just to several parties or interest groups. It is about individuals who assume a political, or civic active or passive position (a belief), looking for alternatives within a system that has the usual tendency to suppress them.

free ‘entrance’

This screening is organized as part of Chisinau Civic Center – open air cinema project: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/centrul-civic-cinema and is supported by the European Cultural Foundation in the frame of “Collective Action for the Commons” program.