IMG_7636_web

– – – scroll down for English – – –

RO
– – – – –

Centrul Civic al Chișinăului – un portret al comunităţii
un atelier organizat în colaborare cu Colectiv A din Cluj
3-8 Martie 2015

participanţi: Laura PANAIT (antropolog) și Diana GALOS (arhitect)
Parcul Zaikin (intersecția străzilor Sf. Andrei cu Iv. Zaikin, Chișinău)

În perioada 3-8 Martie membrii Colectiv A, în colaborare cu echipa Asociației Oberliht, vor conduce un atelier de cartografiere a comunităţii din preajma Parcului Zaikin din Chișinău, pe care Asociaţia Oberliht şi-a propus să-l reabiliteze cu sprijinul Primăriei, consultînd şi implicînd locuitorii.

Atelierul are drept scop cunoaşterea mai îndeaproape a locuitorilor aplicînd în acest sens noi metodologii de lucru cu comunitatea (cartografierea potențialului creativ al locuitorilor din cartier, desfășurarea unor focus-grupuri, realizarea unor interviuri, documentarea foto și altele). Totodată, acest atelier va crea noi oportunități pentru a aprofunda discuția pe marginea proiectului de amenajare a Parcului, precum și de a face schimb de experiență între artiști, arhitecți, antropologi și lideri comunitari invitați și locali.

Ce reprezintă comunitatea din jurul Parcului Zaikin: dacă-i un grup omogen sau fragmentat, dacă există rețele și relații de vecinătate și dacă membrii comunității interacționează regulat, ce potențial creativ manifestă locuitorii si în final cum poate fi elaborat un portret al comunității prin intermediul unor mijloace artistice (imagini, text, sunet, etc.) sau din perspectiva unor istorii locale colectate la fața locului? Sînt cîteva întrebări la care vom încerca să aflăm răspunsul în cadrul atelierului.

Rezultate preliminare ale cartografierii vor fi prezentate locuitorilor şi tuturor celor interesaţi în cadrul unui picnic colectiv pe 7 martie 2015, începînd cu ora 12:00 în Parcul Zaikin.
– Prezentarea lucrărilor făcute în cadrul atelierului derulat pe parcursul unei săptămîni sub formă de planuri, texte şi fotografii;
– Conceperea unor noi proiecte și lucrări în colaborare cu un grup de artiști şi voluntari, care vor fi dezvoltate în următoatele cîteva săptămîni.

În perioada atelierului, echipa Colectiv A vă invită la 2 prezentări publice:

4 Martie 2015, ora 9:30
Arhitectura temporară participativă
Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Universitatea Tehnică din Moldova
(bd. Dacia 39, Chișinău / blocul 9, et. 2, sala 212)

5 Martie 2015, ora 13:00
Arta în spaţiul public
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Facultatea Arte Plastice, blocul III, sala 101
(str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Cu ocazia acestor prezentări veți cunoaște activitatea și proiectele inițiate de Colectiv A cu implicarea comunității din cartierul Mănăştur din Cluj, veți descoperi noi practici de cetăţenie activă și noi forme de colaborare şi conlucrare între societatea civilă, minorităţile, autorităţile publice locale, agenţii economici şi mass-media.

– – –

Colectiv A este o echipă pluridisciplinară din Cluj. Timp de 3 ani, în formatul unei echipe compuse din artişti, peisagişti, arhitecţi şi sociologi, Colectiv A încearcă să valorifice un spaţiu semi-public semi-privat din cartierul Mănăştur pentru a-l readuce într-o stare de spaţiu verde – La Terenuri-Spaţiu Comun – amenajat şi accesibil comunităţii din blocurile de locuinţă din preajmă ce găzduiesc o comunitate de circa 5.000 locuitori!
https://ro-ro.facebook.com/LaTerenuriSpatiuComunInManastur.

Prin intervenţiile sale diversificate, Colectiv A doreşte să sprijine practicele colective urbane şi de grădinărit astfel încurajînd o nouă abordare interdisciplinară a spaţiilor publice situată între intervenţie artistică, arhitectură, peisagistică şi analiză antropologică. Proiectul propune intervenţii sociale, culturale şi artistice în spaţiul public în urma cărora se vor construi locuri de schimb şi de socializare dezvoltînd oportunităţi de discuţie cu privire la practicile de cetăţenie activă.
http://www.colectiva.ro/

Atelierul face parte din proiectul Centrul Civic al Chișinăului – un parc pentru comunitate și este susținut de Fundația Culturală Europeană şi de Fundaţia VIA NADACE.

IMG_6462_web

EN
– – – – –

The Civic Center of Chisinau – a portrait of the community
A workshop organized in collaboration with Colectiv A from Cluj
3rd-8th of March 2015, Chisinau

participants: Laura Panait (anthropologist), Diana Galos (architect)
Zaikin Park (at the intersection of streets Sf. Andrei and Ivan Zaikin, Chisinau)

In the period of 3rd-8th of March, the members of Colectiv A, in collaboration with the team of Oberliht Association will organize a workshop for mapping the community near Zaikin Park in Chisinau, which Oberliht Association aims to rehabilitate with the support of the City Hall, consulting implicitly the inhabitants as well.

The workshop has the task of knowing closer the inhabitants, applying in this regard new methodologies for work with the community (mapping the creative potential of the residents from the neighborhood, dispatching some focus-groups, making some interviews, photo documentation and others). Also, this workshop will create new opportunities for deepening the discussion on the project of building the Park, as well as for an exchange of experience between artists, architects, anthropologists, as well as invited and local community leaders.

What does present the community around Zaikin Park, whether it is a homogenous or fragmented group?, whether there are neighborhood networks and relations and whether the community members interact regularly? what creative potential do the inhabitants manifest?, finally, how can be elaborated a portrait of the community through different artistic means (image, text, sound etc.) or from the perspective of some local stories collected on the spot? – are several questions to which we will attempt to gain answers as part of the workshop.

The preliminary results of the mapping will be presented to the inhabitants and to all those interested during a collective picnic on the 7th of March 2015, starting with 12 o’clock in Zaikin Park.
– The presentation of the works made as part of the workshop will take place during one week under the form of plans, texts and photos.
– Conceiving some new projects and works in collaboration with a group of artists and volunteers, which will be developed within several following weeks.

4th of March 2015, 9:30 AM
Temporary participative architecture
The Faculty of Architecture and Urbanism, Technical University of Moldova
(Dacia boulevard 39 / block 9, second floor, hall 212)

5th of March 2015, 1 PM
Art in pubic space
The Academy of Music, Theatre and Fine Arts
The Faculty of Fine Arts, block III, hall 101
(str. 31 August 1989, nr. 137, Chisinau)

On the occasion of this presentation you will learn about the activity and the projects initiated by Colectiv A involving the community from district Manastur in Cluj, you will discover new practices of active citizenship and new forms of collaboration and working together between civil society, minorities, local public authorities, economic agents and media.

Colectiv A is a pluridisciplinary team from Cluj. During 3 years, in the format of a team composed of artists, landscapists, architects and sociologists, Colectiv A attempts to activate a half-public, half private space from the district of Manastur, in order to restore it to a state of green space – La Terenuri – the Common Space, built and accessible to the inhabitants of the residential blocks from nearby which host a community of about 5000 people!
https://ro-ro.facebook.com/LaTerenuriSpatiuComunInManastur

Through its diversified interventions, Colectiv A wishes to support the collective urban and gardening practices, thus encouraging a new interdisciplinary approach for the public spaces, situated between artistic intervention, architecture, landscape design and anthropological analysis. The project proposes social, cultural and artistic interventions in the public space following which there will be built places for exchange and socializing, developing opportunities for discussion concerning practices of active citizenship.
http://www.colectiva.ro/

The workshop is part of project Chisinau Civic Center of – people’s park and is supported by the European Cultural Foundation and by VIA NADACE Foundation.