harta_web_800px

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

APEL DE PARTICIPARE
Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – atelier de urbanism tactic
perioada: 18-20 februarie 2016, Chișinău
Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale, str. Al. Şciusev 103, Chişinău)

data limită pentru depunerea candidaturii: 11 februarie 2016

Asociația Oberliht lansează un apel de participare pentru atelierul de urbanism tactic „Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin”, care se va desfăşura în perioada 18-20 februarie 2016, la Zpaţiu (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Șciusev 103, Chișinău.

Atelierul este adresat arhitecţilor, urbaniştilor, designerilor, artiştilor, studenţilor din universitățile din Moldova, care-şi fac studiile în aceste domenii. Scopul atelierului constă în:

a) elaborarea unui plan de amenajare tactică a Parcului Zaikin pentru următorii ani;
b) producerea unor intervenții arhitecturale cu implicarea comunității de locuitori din jurul Parcului și a membrilor Asociației Arhilitic în cadrul unei tabere de arhitectură, care se va desfăşura în 2016.

”Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” este un proiect de reabilitare şi revitalizare a Parcului Zaikin – un scuar semi-abandonat situat la intersecţia str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin, pe care l-am demarat în 2013. Dincolo de analiza istorică a cartierului, analize sociologice, lucrul comunitar organizat cu implicarea artiștilor și locuitorilor din jurul parcului, negocierile cu Primăria Chișinău și lucrul cu subdiviziunile municipale, prin intermediul acestui atelier ne propunem să începem procesul de reabilitare a infrastructurii parcului cu implicarea unor colective de arhitecți locali și invitați. În cadrul atelierului vom analiza situația de la fața locului (Parcul Zaikin), vom elabora schițe și propuneri de amenajare (forme mici), vom discuta și stabili principiile de lucru, metodologia și programul taberei din vara anului 2016.

Colectivele de arhitecți: studioBASAR (București, România, http://www.studiobasar.ro), Straddle3 și WWB (rețeaua Arquitecturas Colectivas, Barcelona, Spania, http://arquitecturascolectivas.net/), Pixel 13, (Marsilia, Franţa, http://www.pixel13.org/), Archilitic (Chișinău, Moldova, http://archilitic.com/) vor prezenta experiența lor de lucru, alături de ceilalți participanți, în cadrul atelierului, contribuind la un mediu favorabil pentru producerea în comun a unor idei creative.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
– Sunteţi arhitect, urbanist, designer, artist, sau student din Moldova care-şi face studiile în unul din aceste domenii;
– Cunoaşteţi limba engleză la nivel de comunicare;
– Sînteți disponibil să luați parte la întregul program al atelierului (18-20 februarie 2016 / 6-8 ore în zi);
– Manifestați interes pentru a lua parte la tabara de arhitectură din vara anului 2016.

Doritorii de a lua parte la programul atelierului sînt rugați să expedieze o scurtă scrisoare de motivație însoțită de CV cu datele de contact (email, telefon), la adresa: info@oberliht.com, pînă la data de 11 februarie 2016.

Atelierul se va desfăşura în limba engleză.
Participarea e gratuită.

– – –

Fondată în anul 2000 și bazîndu-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația „Oberliht” are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistica, utilizînd spațiile publice. Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor personală. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atît a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale și pledează pentru un sector cultural puternic și independent în Republica Moldova și în regiune http://www.oberliht.com/

– – –

Acest atelier este susţinut de Fundaţia Cultural Europeană în cadrul programului “Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune”.

parcul_zaikin_web_800px

EN
– – – – –

Call for participation
Chisinau Civic Center: Zaikin Park – workshop for tactical urbanism
Period: 18-20 February 2016, Chisinau
Zpace (Al. Sciusev str. 103, Chisinau)

Deadline for submission of application: 11th of February 2016

Oberliht Association launches a call for participation in the workshop of tactical urbanism “The civic center of Chisinau: Zaikin Park”, which will take place in the period between 18-20 february at Zpace (House of Gubernial Zemstva), Al. Shchyusev str. 103, Chisinau.

The workshop is addressed to architects, urbanists, designers, artists, students from the Universities of Moldova who perform studies in these fields. The beginning of the workshop consists of:
a) the elaboration of a plan of tactical landscaping of Zaikin Park for the following years

b) organizing an architectural intervention involving the community of local inhabitants and the Arhilitic Association as part of an architecture camp, which will take place in 2016.

“Zaikin Park – a park for the community” is a project of rehabilitation and revitalization of Zaikin Park – a half abandoned square situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets, which we initiated in 2013. Beyond the historical analysis of the district, sociological analysis, community work organized with the involvement of the artists and inhabitants of the area surrounding the park, negotiations with the City Hall of Chisinau and cooperation with the municipal subdivisions, through this workshop we aim to start the process of rehabilitation of the infrastructure of the park with the involvement of some collectives of local and invited architects. During the workshop we will analyze the situation at the site (Zaikin Park), we will elaborate sketches and proposals for landscaping (small forms), we will discuss and establish principles of work, the methodology and plan of the camp which will take place in the summer of 2016.

The collectives of architects studioBASAR (Bucharest, Romania, http://www.studiobasar.ro), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain, http://arquitecturascolectivas.net/), Pixel 13 (Marseille, France, http://www.pixel13.org/), Archilitic (Chisinau, Moldova, http://archilitic.com/) will present their working experience alongside the other participants. During the workshop, contributing to a favourable medium for producing creative ideas in common.

CRITERIAS OF ELIGIBILITY
– You are an architect, urbanist, designer, artist or student from Moldova who performs studies in these fields
– You possess English language at communication level
– You are available to participate in the entire program of the workshop (18-20 February 2016 / 6-8 hours per day)
– You manifest interest in participating in the architecture camp in summer 2016.

Those who wish to participate in the program of the workshop are asked to send a short motivation letter and a CV with contact information (email, phone) at the following address info@oberliht.com until the date of 11th of February 2016.

The workshop will be held in English language.
Participation is free.

– – –

Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, „Oberliht” aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces. The Association aims to provide support to young artists and contribute to their professional development. It develops and maintains interdisciplinary platforms and projects aiming to connect the local and international contemporary art and culture initiatives, and advocates for a strong and independent cultural sector in Moldova and in the region.
http://www.oberliht.com/

– – –

This workshop is supported by the European Cultural Foundation as part of “Collective Action for the Commons” program.