Logo-ȘVAIP2016-edițiaII

– – – читайте ниже на русском – – –
– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate

APEL DE PARTICIPARE
Școala Internațională de vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică”
perioada: 22-31 iulie 2016
locul: Parcul Zaikin (str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin, Chișinău)
data limită de depunere a candidaturii de participare: 3.07.2016

Asociația Oberliht în parteneriat cu Asociația ”Archilitic” și Laboratorul de Arhitectură MIEZ vă invită să participați la Școala de Vară ”Arhitectură – Instalații – Peisagistică” (ȘVAIP) care va avea loc în perioada 22-31 iulie 2016 în Chişinău.

Școala de Vară se adresează tinerilor și studenţilor din universitățile din Moldova, România și Ucraina care îşi fac studiile în următoarele domenii: arhitectură, urbanism, design, artă, sociologie și antropologie. Pe durata celor 10 zile ale Școlii participanții se vor implica activ în realizarea tuturor etapelor taberei, atît la elaborarea conceptului viitoarelor structuri cît și la finalizarea proiectului, prin acţiuni şi activităţi de organizare, design, producţie şi comunicare a intervenţiei.

În cadrul Școlii vor fi elaborate cîteva structuri arhitecturale și amenajate cîteva spații în zona Parcului Zaikin, cu implicarea activă a comunității de locuitori din jurul Parcului, a participanților locali și a celor invitați. Principiile care se află la baza ediției ȘVAIP din 2016 sînt cele de urbanism tactic și arhitectură comunitară realizată într-un mod participativ. Scopul Școlii constă în amenajarea unor obiecte de mobilier urban în Parcul Zaikin (exemplu: centru comunitar, teren de joacă, teren de sport, cișmea comunitară) concepute în raport cu noțiunile de convivialitate și mediu (natural) pentru a fi puse, astfel, în valoare.

Programul
Programul ȘVAIP 2016 se va desfășura în perioada 22 – 31 iulie 2016 (21 iulie – ziua sosirii / 1 august – ziua plecării), între orele 8:30-21:00, și va include activități de instruire, educaționale și culturale: grupuri de lectură, ateliere, prezentări, proiecții de film, seri de dans, activități comunitare etc., oferind o experiență de lucru în rețea pe plan internațional.

Școala de Vară se desfășoară în cadrul proiectului ”Centrul Civic al Chișinăului: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate” – un proiect de reabilitare şi revitalizare a Parcului Zaikin, un scuar semi-abandonat situat la intersecţia str. Sf. Andrei şi Iv. Zaikin, proiect pe care Asociația Oberliht l-a demarat în 2012.

Participarea în cadrul ȘVAIP 2016 vă oferă ocazia să împărtăşiţi experiența de lucru cu o echipă internațională pluridisciplinară, contribuind cu idei şi propuneri ce se vor materializa într-un context real.

Partenerii proiectului
Școala de Vară este organizată în parteneriat cu Asociația Arhitecților “Archilitic”, Loboratorul de Arhitectură MIEZ, și în colaborare cu alte colective internaționale de arhitecți: studioBASAR (București, România), Straddle3 și WWB (membri ai rețelei Arquitecturas Collectivas, Barcelona, Spania), Pixel 13 (Marsilia, Franţa), precum și participanți din Budapesta și Cernăuți.

Criterii de eligibilitate
– Sunteți cetățean/ă cu viză de reședință în una din următoarele țări: Republica Moldova, România, Ucraina
– Ați absolvit sau vă faceți studiile în unul din următoarele domenii: arhitectură, urbanism, design, artă, sociologie și antropologie
– Cunoașteți limba engleză la nivel de comunicare
– Sunteți dispus/ă să participați la întregul program (22-31 iulie 2016)

Considerații despre cheltuielile suportate de participanți
– Participarea la ȘVAIP 2016 este gratuită
– Pentru participanții din România și Ucraina, se vor rambursa cheltuielile de drum în limită la 40 EUR, în baza unor bilete emise în original
– Participanții din România și Ucraina vor fi asigurați cu cazare într-un cămin studențesc în Chișinău
– Participanții vor fi asigurați cu hrană pe întreaga durată a programului
– Participanții sînt rugați să-și obțină singuri asigurarea medicală pentru perioada aflării lor la Chișinău

Depune-ți candidatura!
Doritorii de a lua parte la programul ȘVAIP 2016 sînt rugați să expedieze o scrisoare de motivație în limba română, rusă sau engleză, însoțită de CV cu datele de contact (email, telefon), la adresa: info(a)oberliht.com pînă la data de 3.07.2016

Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la: + (373 22) 286317, + (373) 79910102

Proiectul CCC: Parcul Zaikin – un parc pentru comunitate este susținut de către Fundaţia Culturală Europeană în cadrul programului Acţiune Colectivă pentru Bunurile Comune

svaip1

RU
– – – – –

Гражданский Центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
Международная Летняя школа «Архитектура – Инсталяции – Пейзажистика» 2016
период: 22-31 июля 2016
место: Парк им. Заикина (пересечение улиц Св. Андрей / Ив. Заикин, Кишинев)
окончательная дата подачи заявок: 3 июля 2016

Ассоциация Oberliht в партнерстве с Ассоциацией Archilitic и Aрхитектурной Лабораторией MIEZ приглашает вас принять участие в Летней школе «Архитектура – Инсталяции – Пейзажистика» 2016 (ЛШАИП). Период проведения школы: 22-31 июля 2016, Кишинев.

Летняя школа ориентирована на молодежь и студентов университетов Молдовы, Румынии и Украины, обучающихся на следующие специальности: архитектура, градостроительство, дизайн, искусство, социология, антропология. На протяжении 10 дней школы ребята смогут принять активное участие во всех этапах, начиная с разработки концепта и вплоть до окончания проекта: участвовать в организации мероприятий, разробатывать дизайн, мастерить и общаться с публикой.

В рамках ЛШАИП 2016 будут благоустроены некоторые зоны парка благодаря разработке архитектурных объектов. В этом процессе планируется активно задействовать местных жителей, проживающие в районе парка, а также местных и приглашенных участников. Основные принципы которых придерживается школа это тактический урбанизм и общественная архитектура, выполненная партисипативным методом. Задачей ЛШАИП является благоустройство некоторых городских объектов в парке (например: общественный центр, игровая и спортивная площадки, водонапорная колонка), разработанных в сочетании с предложенными темами как сожительство и среда (её природные аспекты), которые таким образом будут развиты.

Программа
Программа ЛШАИП будет проходить в период 22-31 июля 2016 (21 июля – день прибытия / 1 августа – день отправления), с 8:30 до 21:00 часов, и будет включать образовательные, воспитательные и культурные виды деятельности: мастерклассы, презентации, проекции фильмов, танцы, групповую читку, другие общественные занятия, предлагая опыт работы в сети на международном уровне.

ЛШАИП проводится в рамках проекта «Гражданский центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности». Этот проект направлен на реабилитацию и восстановление парка им. Ивана Заикина – полузаброшенного сквера, расположенного на пересечении двух улиц в старом центре Кишинева. Проект начат Ассоциацией Oberliht в 2012 году.

Участие в Летней Школе 2016 позволит вам обменяться опытом с международной многопрофильной командой, предлагая свои идеи, которые в итоге будут воплощены в реальность.

Партнеры проэкта
ЛШАИП пройдет в партнерстве с Ассоциацией архитекторов Archilitic (Кишинев, Молдова), Aрхитектурной Лабораторией MIEZ (Кишинев, Молдова), и в сотрудничестве с другими международными коллективами архитекторов: studioBASAR (Бухарест, Румыния), Straddle3 и WWB (сеть Arquitecturas Colectivas, Барселона, Испания), Pixel 13 (Марсель, Франция), а также участниками из Будапешта и Черновцов.

Критерии Отбора
– вы являетесь гражданином одной из следующих стран: Республика Молдова, Румыния, Украина;
– окончили, или учитесь в одном из следующих направлений: архитектура, градостроительство, дизайн, искусство, социология, антропология;
– владеете английским языком на уровне разговорного;
– можете принять участие во всей программе школы (22-31 июля 2016).

О расходах и поддержке:
– Участие в программе ЛШАИП бесплатно;
– для участников из Румынии и Украины будут возмещены расходы на проезд в пределах 40 EUR, на базе оригиналов проездных билетов
– участники из Румынии и Украины будут поселены в студенческом общежитии в Кишинэу);
– участники обеспечиваются питанием на протяжении всей программы работы школы;
– участники должны сами себе оплатить мед страховку на период Школы.

Подай заявку на участие!
Желающим принять участие в программе ЛШАИП 2016 просьба написать мотивационное письмо на румынском, русском, или английском языке, а также прикрепить CV с указанием контактных данных (email, телефон) и отправить на следующий адрес: info(a)oberliht.com (до 3 июля 2016).

По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону:+ (373 22) 286317, + (373) 79910102, info(a)oberliht.com

Проект «Гражданский центр Кишинева: парк им. Заикина – парк для общественности» поддержан Европейским Культурным Фондом в рамках программы Совместные действия для общественного блага.

svaip

EN
– – – – –

Chisinau Civic Center: Zaikin Park – people’s park

CALL FOR PARTICIPATION
International Summer School “Architecture – Installations – Landscaping” 2016
period: July 22-31, 2016
place: Zaikin Park (Sf. Andrei str. / Iv. Zaikin str., Chisinau)
deadline for submissions: 3rd of July 2016

Oberliht Association in partnership with Archilitic Association and MIEZ architecture lab, invite you to participate in the Summer School “Architecture – Installations – Landscaping” (SSAIL), which will take place between 22nd and 31st of July 2016 in Chisinau.

The Summer School addresses young people and students from the Universities of Moldova, Romania and Ukraine who study in the fields of architecture, urbanism, design, art, sociology and anthropology. Within the 10 days duration of the School, the participants will get themselves actively involved in accomplishing all stages of the program, both in elaborating the concept of the further structure and in finishing the project, through actions and activities of organizing, design, production and communication of the intervention.

As part of the SSAIL 2016 program some architectural structures will be elaborated and installed in Zaikin Park, with the active involvement of the community of inhabitants around the Park and the local and invited participants. The main principles that will guide the School are of tactical urbanism and participatory architecture that involves the local community. The outcomes of the School will consist in a series of urban furniture pieces to be installed in Zaikin Park (example: community center, playground, sport ground, community fountain) conceived in relation with the notions of conviviality and (natural) environment that will be highlighted in this manner.

Program
The program of SSAIL will take place between July 22-31, 2016 (July 21 – arrival / August 1 – departure), between 8:30 AM and 9 PM, and will include practical workshops, education and cultural activities, reading groups, presentations, film screenings, dance evenings, community activities etc. offering an experience of working in an international environment.

The Summer School is being organized in the frame of the project Chisinau Civic Center: Zaikin Park – people’s park – a project of rehabilitation and revitalization of Zaikin Park, a half-abandoned square situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets that was started by Oberliht Association in 2012.

The participation in SSAIL 2016 offers you the occasion to share the experience of working with an international multidisciplinary team, contributing with ideas and proposals that will materialize in a real context.

Project’s Partners
The summer school is organized in partnership with the Association of Architects “Archilitic” (Chisinau, Moldova), MIEZ Architecture Lab, and in collaboration with other international architecture collectives: studioBASAR (Bucharest, Romania), Straddle3 and WWB (Arquitecturas Colectivas network, Barcelona, Spain), Pixel 13 (Marseille, France), participants from Budapest and Cernivtsi.

Criteria of eligibility
– You are a citizen with a residency permit in one of the following countries: Republic of Moldova, Romania, Ukraine
– You have graduated or you are studying in one of the following fields: architecture, urbanism, design, arts, sociology and anthropology
– You are able to express yourself and understand basic English
– You are willing to take part in the entire program (July 22-31, 20016)

Considerations on the expenses supported by the participants
– Participation in SSAIL 2016 is free of charge
– For the participants from Romania and Ukraine the travel costs will be refunded up to the limit of 40 EUR
– The participants from Romania and Ukraine will be accommodated at the student dorms in Chisinau
– The participants will be provided with meals for the entire duration of the program
– The participants are required to obtain medical insurance for the whole duration of the program on their own expense

Apply!
Those who would like to participate in the SSAIL 2016 program are asked to send a motivation letter in Romanian, Russian or English and a CV with contact information (email, phone) to the following address: info(a)oberliht.com until the 3rd of July 2016.

For further information you may contact us at + (373 22) 286317, + (373) 79910102.

Project CCC: Zaikin Park – people’s park is supported by the European Cultural Foundation as part of Connected Action for the Commons program.