IMG_2285_web

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – – – –

Tur ghidat de Ștefan RUSU: Modernismul socialist 
Septembrie 16, 2013, ora 17-19:00

Modernismul socialist, specific ţărilor din blocul Estic, a fost o perioadă ce nu se regăseşte în istoria arhitecturii din Vest. În acelaşi timp pe plan local acest fenomen este ignorat nu doar de breaslă (arhitecţii, urbaniştii, etc.), dar şi de autorităţile publice. Turul ghidat a însemnat un traseu ce cuprinde cîteva zone din Chişinău, cu elemente reprezentative pentru a înţelege modernismul socialist aşa cum a prins contur în Republica Moldova, în perioadă cît a fost parte integrantă a Uniunii Sovietice. Modernismul în arhitectură s-a afirmat în societăţile capitaliste din Europa de Vest urmînd o serie de principii esenţiale – „forma urmează funcţia”, (utilizarea materialelor produse în serie, adoptarea esteticii industriale, simplitatea şi claritatea formelor, eliminarea detaliilor inutile, etc.), în timp ce în contextul ţărilor socialiste tendinţele moderniste s-au manifestat datorită influenţelor în sfera profesioniştilor ce au penetrat dincolo de frontierele şi limitele impuse de standardele ideologice. Scopul nostru a fost sa recuperăm sub aspect simbolic cîteva din elementele constitutive a ţesutului urban specifice acestei perioade: bulevarde, clădiri cu destinaţii publice, complexe locative, monumente, etc.

În cazul Chişinăului este vorba de cîteva repere importante pentru a percepe identitatea oraşului aşa cum s-a închegat în perioada socialistă, de altfel, unele dintre aceste edificii se află într-o stare avansată de degradare, iar altele sunt în pericol de a fi demolate datorită politicilor urbane impuse de neo-liberalism şi intereselor capitalului privat.

Turul ghidat a fost limitat în timp şi a vizat cîteva zone: sectorul Botanica – unde am parcurs bulevardul Dacia (în trecut Bulevardul Păcii / prospect Mira, proiectat de S. Shoikhet, B. Benderski, A. Razlog, în anii 70-80), în continuare am vizitat complexul locativ “Porţile oraşului” proiectat de echipa de arhitecţi – Y. Skvortzova, A. Markovich, A. Spasov, în anii 80), dupa care am vizitat complexul locativ din blocurile turn situat pe Bulevardul Dacia proiectat de G. Solominov (în colaborare cu O. Vronskii în 1985), acestea din urmă au fost realizate prin metoda de cofrare pe loc a betonului, care a însemnat renunţarea la metoda asamblării blocurilor locative din elemente prefabricate şi construirea edificiilor multietajate cu o rezistenţă seismică sporită. Următoarea zonă parcursă a fost oraşul de jos (Gara Feroviară) cu Hotelul Cosmos situat pe Bd. Gagarin, dupa care am parcurs zona Centru a oraşului – bulevardul Stefan cel Mare, unde este situat Hotelul Naţional (fost Hotel Inturist). Alte edificii de remarcat ar fi spitalul pentru copii de pe strada Bucureşti (proiectat de G. Solominov, 1972) şi clădirea profilactoriului – Romaniţa (Romashka), proiectată de O. Vronskii). Lista ar putea continua…

‘participare’ liberă

Acest eveniment face parte din proiectul SPACES: Centrul Civic al Chișinăului – dincolo de liniile roșii: https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii

IMG_2322_web

EN
– – – – –

Guided tour by Stefan RUSU: The socialist modernism
September 16, 2013, 17:00-19:00

The socialist modernism, specific to the countries of the Eastern Bloc, was a period that cannot be traced in the history of architecture in the West, and is at the same time locally ignored, not only by professional groups (architects, urban planners, etc.) but also by local authorities. The guided tour intended to cover a few areas of Chisinau with representative elements to better understand socialist modernism, as it emerged in the Republic of Moldova when it was part of the Soviet Union. Modernism in architecture asserted itself in capitalist societies of Western Europe by following a series of core principles: “the form follows the function”, utilization of mass-produced materials, adoption of industrial design, simplicity and clarity of forms and removal of unnecessary details, etc., while in socialist countries, modernist tendencies have arisen thanks to influences in the professional sphere, that have penetrated the boundaries and limitations of ideological standards. Our goal was to recover symbolically some of the constituent’s specifics to the urban tissue of this period: avenues, public buildings, housing complexes, monuments, etc.

In the case of Chisinau, it deals with several milestones that help to perceive the city’s identity, the way it coagulated in the socialist period. Indeed some of these buildings are in an advanced state of decay, while others are threatened with demolition because of urban policies imposed by neo-liberalism and interests of private capital.

The guided tour was limited in time and covered several areas: Botanica, where we went through Dacia Boulevard (formerly the Avenue of Peace (Prospekt Mira) designed by S. Shoikhet, B. Benderski, A. Razlog, in the 70-80’s), after which we visited the housing complex “The city’s gates” (designed by the team of architects Y. Skvortzova, A. Markovich, A. Spassov in the 80’s), then the housing complex organized in tower blocks situated on Dacia boulevard designed by G. Solominov (in collaboration with O.Vronskii, 1985), the latter having been realized using the method of on-site concrete formwork, which means give up on the method that consists in assembling prefabricated blocks, and build multiple floors buildings with an increased seismic resistance. The next covered area was the lower part of the city (railroad station) with Cosmos Hotel situated on Gagarin boulevard, after which we went to the city center – Stefan Cel Mare where National Hotel (former Inturist Hotel) is situated. Other noteworthy buildings would be the Children’s Hospital on Bucharest street (designed by G. Solominov, 1972), and the building of the sanatorium – Romanita (Romashka or Camomile), designed by O.Vronskii. This list could go on…

free ‘entrance’

This event is part of SPACES: Chisinau Civic Center – beyond the red lines program: 
https://chisineu.wordpress.com/proiecte/ccc-liniile-rosii